Relació dels Comitès
de la
Unió General de Treballadors (UGT)
1888 - 1934Any 1888
(El Comitè es va constituir el dia 29 d'octubre)

President Antonio Garcia Quejido Tipògraf
Vicepresident Salvador Ferrer Teixidor de Seda
Secretari Francesc Parera Teixidor de Seda
Tresorer Ramon Colado Picapedrer
Vicesecretari Joan Graells Picapedrer
Vocals Basili Martín Rodríguez
Joaquim Manresa

Marbrista
Tipògraf

Canvis que va patir el Comitè:
Salvador Ferrer. Va morir entre desembre de 1888 i gener de 1889.
Francisco Parera. Fou substituït per Ramon Ciuró el 28/01/89, el qual va deixar d’assistir a les reunions del Comitè a finals d’agost de 1889 (Només va assistir a la reunió de l’11/07/90.
Joaquim Manresa, no va arribar a prendre possessió del càrrec, se li va admetre la renúncia el 27/11/88.
Josep Carnicer va ser elegit nou vocal el 28/01/89.

En la reunió del Comitè del dia 21/01/1890 i amb assistència de delegats de les Societats de Teixidors de seda, Torners en marbre, Pulidors en marbre, Ferrers mecànics, Ciselledors en marbre, Picapedrers, Estucadors, Cilindradors i Aprestadors, es va prendre el següent acord: la Societat de Cilindradors i Aprestadors elegiria un nou vicepresident, la Societat Tipogràfica un nou secretari i la de Ferrers mecànics un vocal. L’11 de març de 1890 van prendre possessió dels càrrecs Pablo Umbert, Joaquín Guijarro i Simón Fernàndez. Pablo Umbert va presentar la dimissió el 30/05/90. Joaquín Guijarro només va assistir a dues reunions i de Simón Fernández desconeixem el càrrec que tenia en el Comitè.

Comité elegit després del 2on. congrés
(celebrat a Vilanova i la Geltrú l’any 1890)

President Antonio García Quejido Tipògraf
Vicepresident Basili Martín Rodríguez Marbrista
Secretari Carles Duval Tipògraf
Vicesecretari Joan Graells Picapedrer
Tresorer Ramon Colado/Joan Tatché
Pau Ferré
Picapedrers
Ferrer mecànic
Vocals
Joan Lleopart. Vocal 1er.
Miquel Serra. Vocal 2on.
Antoni Torruella. Vocal 3er.
Jaume Buils./Joan Boixadós. Vocal 4art.
Serrador mecànic
Constructor de cotxes
Cilindrador
Cadiraire de Boga

Canvis que va patir el Comitè:

Joan Graells, va prendre possessió del càrrec el 30/12/90
Ramon Colado, va haver de deixar el càrrec el 16/12/1890, perquè la seva societat (la Societat de Picapedrers), es va donar de baixa de la UGT). El va substituir Felip Tatché el 30/12/90.
Felip Tatché, picapedrer. Fou destituït el 22/09/1891, va ser substituït per Pau Ferrè, ferrer mecànic que va prendre possessió del càrrec el 24/11/1891.
Joan Lleopart. El 31/03/1891 fou nomenat vecesecretari interí, el 14-07-1891 secretari interi i el 22/09/1891 tresorer interí, fins el 24/11/1891. Llavors ocupà el càrrec de secretari accidental, amb aquesta denominació signava les actes del Comitè a partir de la del dia 07/12/91.
Miquel Serra va dimitir el 20/10/1891, el substituí Joan Cabré, constructor de cotxes, que va prendre possessió del càrrec el 24/11/1891.
Jaume Buils no acceptà el càrrec i fou elegit Joan Buixadós.

Any 1892
President Josep Comaposada i Gili
Vicepresident Basili Martín Rodríguez
Secretari 1er Carles Duval (a mitjans de 1893 va ser substituït per Sebastià Llesuy, Litògraf)
Secretari 2on Francesc Torruella
Secretari 3er Manel Piñón
Tresorer Enric Batllé
Vicetresorer Jaume Ferrer
Vocals

Coll, Manel 
Paret, Josep
Pascual, Josep
Raurich, Joan
Torres, Sebastià

Torruella, Antoni


Any 1894

President Basili Martín Rodríguez
Vicepresident Francesc Boltà
Tresorer Pau Tapiol
Vicetresorer Baptista Frígols
Secretari Antonio García Quejido.
Vicesecretari Francesc Calafell.
Vocals

Bernat, Maurici. Serrador mecànic
Calvet, Isidre. Cilindrador
Gregorio, Constantí. Oficis varis
Pedregàs, Vicenç. Pulidor marbrista

Piñón, Manuel. Naiper
Raurich, Joan. Teixidor de Seda
Solé, Joan. Picapedrer
Villarrubias, Joan. Constructor de cotxes


El Comitè es va remodelar (desconeixem la data)
perquè la convocatòria del 5è congrés,
(La Unión Obrera núm. 10, febrer de 1896),
va signada pels membres del comitè
que relacionem tot seguit:

President Joan Vilarrubias (o Villarrubias)
Vicepresident Francesc Boltà
Tresorer Pau Tapiol
Vicetresorer Baptista Frígols
Secretari Antonio García Quejido
Vicesecretari Josep Guaita.
Vocals Barangé, Roc
Cabré, Joan
Martín Rodríguez, Basili
Nadal, Antoni
Piñón, Manuel
Ratera, Manuel
Raurich, Joan
Any 1896
President Lluís Zurdo Olivares (va dimitir el setembre de 1896)
Vicepresident Josep Batllori (va haver de deixar el Comitè en dissoldre's la seva societat)
Tresorer Pau Tapiol
Vicetresorer Joan Fusté.
Secretari Antonio García Quejido (va dimitir el mes de maig de 1897)
Vicesecretari Antoni Palau.
Vocals

Barangué, Roc. Cotxer.
Guillén, Joan. Picapedrer.
Martín Rodríguez, Basili. Marbrista.
Piñón, Manuel. Impressor de cartes.
Prenafeta, Joan. Estucador.
Raurich, Joan.
Teixidor de Seda.
Soler, Vicenç. Lampista.
Taulé, Josep. Ferrador.
Velar, Esteve. Oficis varis.

Any 1897.
El setembre de 1897 el Comitè de la UGT
va patir una profunda remodelació, quedant així:

President Ignasi Masoni
Vicepresident Basili Martín Rodríguez
Tresorer Pau Tapiol
Vicetresorer Joan Fusté
Secretari Toribio Reoyo
Vicesecretari Antoni Palau i Dulcet

Any 1899
(El Comitè fou elegit per les Societats de Madrid)
President Pablo Iglesias Posse
Vicepresident Vicente Barrio
Tresorer Matías Gómez Latorre (o de la Torre)
Vicetresorer Baldomero Huetos (el mes de novembre seria substituït per Francisco Largo Caballero)
Secretari Antonio García Quejido
Vicesecretari Cipriano Rubio
Vocals Casado, Segundo
Cuadrado, Clemente
García Batllori, Antonio
García Ordóñez, Antonio
García Quinteiros, José
Jiménez, Eduardo
Largo Caballero, Francisco

López, Antonio
Maeso Granados, José
Marcos, Gregorio de.
Marugón Casimiro
Rodríguez, Celedonio
Rus, Toribio
Sierra, Carmelo
President Pablo Iglesias
Vicepresident Cipriano Rubio
Secretari Antonio García Quejido (El mes de juny de 1903 seria substituït per Vicente Barrio).
Vicesecretari Francisco Largo Caballero
Tresorer Matías Gómez Latorre
Vicetresorer Miquel Cano
Vocals

Álvarez, Antonio
Arias Barrera, Pedro
Calvo, Eduardo
García Seara, José
García, Raimundo
Laiglesia, Dionisio
López Escobar, Carlos
López, Bernardo
Mena, Toribio
Montero, Claudio
Solana, José
Villalba, Gumersindo
Zapata (o Zapatero), Domingo

President Pablo Iglesias. Tipògraf.
Vicepresident Cipriano Rubio. Paleta.
Secretari Vicente Barrio (Elegit pel Congrés)
Vicesecretari Eduardo Calvo. Sabater.
Tresorer José Maeso Granados. Fuster.
Vicetresorer Antonio López Pujalte. Perruquer.
Vocals

Alonso, Manuel. Impressor.
Álvarez, Antonio. Jardiner.
Blanco, Laureano. Enrajolador
Cano, Cristobal. Portlandista.
Cantiñeira, Vicente. Fuster d’exterior.
Carnicero, Jerónimo. Sabater.
Cienfuegos, Pedro A. Teuler.
Fernández, Cándido. Vidrier i lampista.
Fraga, Antonio.Col•locador de paviment
Juncosa, Manuel. Paleta.
Navarro, Rafael. Cotxer.
Rodríguez, Antonio. Obrer en ferro.
Varela, Manuel. Tipògraf.

President Pablo Iglesias
Secretari Vicente Barrio
Tresorer José Maeso
Vicepresident Francisco Largo Caballero
Vicesecretari

Jerónimo Carnicero

Vicetresorer Antonio Rodríguez Cano
Vocals

Alano,
Álvarez, Antonio.
Arboleda, Manuel.
Caldeiro, Juan.
Chena,
Espinosa,
García,
González,
Grueso, Estanislao.
Guevara,
Hiedra,
Mosquera,
Pérez,
Sobrino,
Solana, José.
Varela, Eduardo
Velasco,
Villalva, Gumersindo.
Zapata, Domingo.

Any 1911
(Fou reelegit tot el Comitè de 1908, excepte els vocals)


President Pablo Iglesias Posse
Vicepresident Francisco Largo Caballero
Tresorer José Maeso Granados
Vicetresorer Antonio Rodríguez Cano
Secretari Vicente Barrio
Vicesecretari Jerónimo Carnicero
Vocals Álvarez, Antonio
Arana, Lorenzo
Cordoncillo, Ramón
Fresneda, Balbino
G. de Hernando, Pablo
Martínez Gil, Lucio
President Pablo Iglesias
Vicepresident Francisco Largo Caballero
Secretari/Tresorer Vicente Barrio
Vicesecretari/Tresorer Daniel Anguiano
Vocals Besteiro, Julián
Cordero, Manuel
García, Florentino
Maeso, José
Saborit Colomer, Andrés
Torralva Beci, Eduardo
Trillo, Pedro
President Pablo Iglesias
Vicepresident Francisco Largo Caballero
Secretari-tresorer Vicente Barrio
Vicesecretari Daniel Anguiano
Vocals Aragonés, Modesto
Besteiro, Julián
Cordero, Manuel
González, Virgínia (*)
Maeso, José
Saborit, Andrés
Torralva Beci, Eduardo

(*) per primera vegada una dona ocupa un lloc en la direcció d’un sindicat.

President Pablo Iglesias
Vicepresident Julián Besteiro
Secretari general Francisco Largo Caballero
Secretari-tresorer Vicente Barrio
Vicetresorer Daniel Anguiano
Vocals Juan Lamoneda
Andrés Saborit
President Pablo Iglesias
Vicepresident Julián Besteiro
Secretari general Francisco Largo Caballero
Secretari adjunt Andrés Saborit
Tresorer Vicente Barrio
Vocals Cordero Manuel
Fernández, Luis
Gómez San José, Trifón
Martínez Gil, Lucio
Núñez Tomás, Francisco
Toyos, Juan de los
President Pablo Iglesias (Va morir el 09 de desembre de 1925)
Vicepresident Julián Besteiro Fernández
Secretari Francisco Largo Caballero
Secretari Adjunt Andrés Saborit Colomer
Tresorer-comptador Vicente Barrio Minguito (Va morir el 10 de juliol de 1926)
Vocals Cordero Pérez, Manuel
Fabra i Ribas, Antoni
Fernández Martínez, Luís
Gómez San José, Trifón
Martínez Gil, Lucio
Núñez Tomás, Francisco (Va dimitir el 6 de març de 1928)
Congrés extraordinari de 1927
Pablo Iglesias havia mort el desembre de 1925 i assumí la presidència de la UGT Julián Besteiro.
President Julián Besteiro Fernández
Vicepresident Andrés Saborit Colomer
Secretari-general Francisco Largo Caballero
Secretari-tresorer Wenceslao Carrillo Alonso
Vocals: Cordero Pérez, Manuel
Gana, Andrés
Gómez San José, Trifón
Gracia, Anastasio de
Henche de la Plata, Rafael
Martínez Gil, Lucio
Santiago, Enrique de
President Julián Besteiro
Vicepresident  Andrés Saborit
Secretari Francisco Largo Caballero (*)
Secretari-adjunt Trifón Gómez San josé
Tresorer Rafael Henche (1)
Vocals Cernados, José
García, Celestino
Gracia, Anastasio de (1)
Mairal, Antonio
Martínez Gil, Lucio
Muiño Arroyo, Manuel
Muñoz Giraldós, Antonio
Septiém, Antonio
Tomás Taengua, Pascual (1)

(*) Tan bon punt es va conèixer l’elecció, Largo Caballero que estava absent del congrés per malaltia, va fer arribar un escrit a la Mesa del Congrés presentant la seva renúncia irrevocable.
Ocupà la Secretaria Trifón Gómez.
(1) No acceptà el càrrec solidaritzant-se amb Largo Caballero.


Any 1934

President Anastasio de Gracia Fernández
Secretari general  Francisco Largo Caballero
Tresorer José Díaz Alor
Secretaris adjunts Génova Palacios, Antonio
Hernández Zancajo, Carlos
Lois, Manuel
Muñoz, Mariano
Pretel Iglesias, Felipe
Rosal Díaz, Amaro del
Tomás Taengua, Pascual
Zabalza, Ricardo