Segon Congrés
de la
Confederació Nacional del Treball (CNT)
Madrid, 10 - 17 de desembre de 1919

La CNT després del congrés de 1911 no havia fet cap més congrés confederal. Amb l’empenta dels acords del Congrés de la Confederació Regional del Treball de Catalunya (CRTC), (Barcelona, juny-juliol de 1918), la CNT organitzà aquest congrés, que es va conèixer com el Congrés del Teatre de la Comedia, pel local on es va celebrar.

Van ocupar la mesa de la sessió inaugural els components del Comitè de la CNT, Evelio Boal (secretari general), Francesc Botella, Manuel Buenacasa, Josep Casas, Vicenç Gil, Domingo Martínez, Joan Puig i Josep Vernet (o Bernet) (El tresorer del Comitè Miquel Andreu es va incorporar més tard).

Va obrir el Congrés Evelio Boal, que en la seva intervenció manifestà: el nombre d’obrers representats directament fins el moment present és de 600.000, i les representacions de diferents sindicats o societats atorgades a companys, passen de 200.000, de les quals potser no arribin a 350.000(sic) els que no pertanyen a la Confederació Nacional del Treball.
Després va proposar, i el congrés va aprovar, que tots els delegats presents (federats o no) tinguessin veu i vot.
Un detall més acurat dels obrers representats el podem veure en el quadre següents i en la votació sobre el tema d’organització i Federacions Nacionals d’Oficis durant la setena sessió.

 
Federats
No adherits
Sumes de
parcials
Localitats
Delegats
Andalucia
90.750
10.104
116.480
124
75
Aragó
15.172
890
15.572
13
26
Baleares y Canarias
1.081
2.810
1.081
4
1
Catalunya
427.086
6.350
428.631
119(1)
129
Llevant
132.223
4.131
121.723
94
72
Nord
28.576
1.842
28.596
28
69
Centre
4.481
22.259
4.326
18
65
Totals..................
699.369
48.386
716.409
400
437

(1) no s'inclouen Sarrią i Sant Andreu de Palomar.

Notes de la taula:
1) La columna de “Federats” recull les xifres reflectides (en la memòria del congrés) en el total de cada delegació. Així mateix ho hem fet en la columna “No adherits”.
La columna “Sumes de parcials”, recull les xifres de les sumes dels parcials dels federats de cada sindicat. Hem considerats necessari incloure-les per la notable diferència en les delegacions d’Andalusia i Llevant.
2) En la delegació “Balears i Canarias” hi ha 5 sindicats de Santa Cruz de Tenerife, el Sindicat Únic de Vidriers de Santa Catalina (representat per Joan Peiró), el Sindicat de Paletes de Palma de Mallorca i la Federació local de Melilla (aquesta amb 2500 adherents no federats), representada pel burgalès, establert a Andalusia, Paulino Díez Martín.
En la delegació "Llevant" estan incloses les localitats del País Valencià i de Múrcia.
En la delegació "Nord" estan incloses les localitats d’Asturias, Euskadi, Galicia i Santander.
En la delegació "Centre" estan incloses les localitats de Ciutat Real, Extremadura, La Rioja, León, Madrid, Salamanca, Valladolid i un sindicat de camperols de la localitat Elciego d’Álava (25 federats).

Tal com reflecteix la taula anterior de Catalunya hi van participar 129 delegats, que representaven els 428.631 federats i els 6.350 “no adherits" de 119 localitats (sense comptar Sarrià i Sant Andreu de Palomar), agrupats en 197 Sindicats, més la representació que ostentaven nou Comitès locals i/o Comarcals. També cal dir que alguns delegats representaven sindicats d’altres demarcacions territorials (per exemple Joan Peiró representava sindicats de Cartagena, Málaga, València i d’altres).

Un dels membres del Comitè Nacional, Manuel Buenacasa Tomeo, va deixar escrit que la primera i la segona sessió van ser un guirigall. En la primera sesión ... cien delegados a la vez piden la palabra i entre la barahúnda y el desorden son nombradas las comisiones y ponencias. La segunda hizo honor a la primera; con decir que en media hora pasamos por la presidencia Carbó, Gallego Crespo y yo, queda dicho todo. (El Movimiento Obrero Español. Historia y Crítica. 1886 - 1926. Editat per Familia y Amigos del Autor. París, 1966, pàg. 82 i 83).

Per debatre en el congrés s’havien presentat 86 temes i les meses de les sessions van estar composades així:

Mesa de la segona sessió:
President: Manuel Buenacasa de Barcelona (i Juan Gallego Crespo de València)
Secretaris: Román Cortés de Picassent, i Juan Gallego Crespo.

Mesa de la tercera sessió:
President: José Ma. Martínez de Gijón
Secretaris: Ricardo Cotelo d’A Coruña, Joan Rovira de Barcelona i Ángel Santos de Madrid.

Mesa de la quarta sessió:
Van repetir tots el components de la tercera sessió.

Mesa de la cinquena sessió:
President: Salvador Seguí de Barcelona.
Secretaris: Barea, (aquest delegat no l’hem trobat citat en cap altre lloc de la memòria, la qual cosa ens fa pensar en un lapsus en la transcripció del nom) Román Cortés i Enrique (o Mariano) Molina.

Mesa de la sisena sessió:
President: Salvador Seguí
Secretaris: Antonio Chacón d’Andalucia i Eleuterio Quintanilla de Gijón

Mesa de la setena sessió:
President: Eusebio Carbó de la delegació de Llevant
Secretaris: Galo Díez de la delegació del Nord i Sebastián Oliva d’Andalucia

Mesa de la 8ena sessió:
President: Galo Díez
Secretaris: Gabriel Calleja de Saragossa i Mauro Bajatierra de Madrid.

La primera votació que es va sotmetre als delegats del congrés (després de diferents controvèrsies sobre la forma i manera de votar) va ser la referent al tema Unificació del Proletariat (Temes 17 i 18).
El dictamen era de la segona ponència i deia:
La Ponencia declara que cree de pura necesidad la unificación de todo el proletariado y no tiene inconveniente en que se llegue a la fusión con todos los organismos obreros existentes en España siempre que el organismo nacional no haga dejación de sus principios de acción directa, que son los que lo informan.
Francisco Copaño, Juan Costa, Ricardo Cotelo, Antonio Gómez, Manuel Guerrero, Antonio Jurado, José M. Martínez, D. Pascual, Rafael Vidiella.
Es va presentar un vot particular que deia:
Los abajo firmantes, ponentes de la tercera (sic) ponencia, disintiendo de nuestros compañeros en el párrafo núm. 17 del agrupamiento proponemos:
Entendiendo que es indispensable la existencia de un solo organismo obrero nacional, consideramos como una necesidad la conversión de los dos organismos nacionales existentes en uno solo.
Entendiendo que para la pronta realización de ello este Congreso debe declararlo así, correspondiendo a la invitación que para este objeto hizo el Comitè de la Unión General al Comitè de la Confederación, ya que éste dejó la contestación definitiva al creiterio y acuerdo de este Congreso.
Por todo lo expuesto proponemos:
Que se pongan en comunicación los dos organismos citados, y a la mayor brevedad nos den, ambos de acuerdo, un medio para llegar prontamente a la unificación completa en un organismo nacional de todo el proletariado español, por ser aspiración unánimemente sentida y deseada por todos los trabajadores.
Madrid, 11 de diciembre de 1919.
José Durán, Vidal Espinosa y Lázaro Solana.
Com a nota curiosa cal dir que un dels signants, Vidal Espinosa, no pertanyia a la CNT.
Durant els debats posteriors es va presentar, sobre el tema, altres proposición dites “urgentes” i al final en la quarta sessió (dia 13) es van sotmetre a votació dues proposicions, una que havia presentat la delegació Asturiana i la presentada per Enric Valero de Barcelona. Aquesta darrera amb el suport de tot el Comitè Executiu Nacional. Suport que va fer explícit Manuel Buenacasa amb la següent declaració:
Los nueve individuos del Comitè Ejecutivo Nacional hacen suya la anterior proposición en todos sus puntos. No sólo como representantes directos de los nueve grandes sindicatos de Barcelona, sino como simples individuos sindicados, advierten al Congreso, sin que ello sea ni suponga coacción de ninguna clase, que si el nuevo Comitè que nos sustituya no sigue las prácticas de acción libertaria y antipolítica por nosotros sustentadas, hasta el día de hoy, lucharemos en el seno de nuestros propios sindicatos por imposibilitar toda unión o fusión que no se asiente sobre las bases y prácticas antedichas.
Evelio Boal, por Artes Gràficas; Vicente Gil, por el Arte Fabril y Textil; Domingo Martínez, del Ramo del Vidrio; José Casas, del de Construcción; José Vernet, del de Alimentación; Manuel Buenacasa, del de la Madera; Andrés Miquel, del de Transportes; Francisco Botella, del de Metalurgia; Francisco Puig, por el Ramo de la Piel.

El resultat de la votació va ser el següent:

En pro de la proposició Asturiana: .......... 169.125 vots.
En pro de la proposició de Valero ........... 323.955 vots
Abstencions .......................................... 10.192 vots

Abans de donar a conèixer el resultat de la votació el Secretari del Comitè, Evelio Boal, va manifestar El Comitè de la Confederación Nacional no ha votado, no ha hecho uso de los 180.000 (sic) votos, cuya representación tiene, porque no están aquí representados (sic).

Tot seguit es va llegir el dictamen de la ponència del segon agrupament (Temes 19, 20, 21, 22, 23 i 69). Ja que cap congressista va demanar la paraula (ni a favor ni en contra) el President de Mesa va donar per aprovat el dictamen. Aquesta ponència formada per: Evaristo Sirviente, Mauel Liza, Florencio Entrialgo, Juan Fernàndez, Cayetano Castriz, José Pineda, Antonio Chacón, Josefa López, Pedro Amat i Felipe Quesada, va presentar els següents dictámens:
... entendiendo esta ponencia que todos los conflictos suscitados entre el capital i el trabajo se han de resolver mediante la acción directa y emplear ésta, no solamente cuando haya demandas a resolver, sino que ésta ha de ser de presión, de resistencia y de ataque, sin que por ningún concepto se abandone esta táctica.
... considera esta ponencia de gran necesidad el empleo del “sabotage” como arma de combate contra el capital, pero reconoce la necesidad de que éste sea ejercido inteligentemente y cuando sea preciso y oportuno.

Després es va llegir els diferents dictàmens de la novena Ponència sobre el sisè, setè, vuitè agrupaments i temes solts. Els debats d’aquest apartat es van centrar en la qüestió de constituir un Comitè nacional pro-presos. Després de llargues intervencions es va presentar una esmena que la ponència va fer seva i que deia:
Los delegados que suscriben entienden:
Que siendo diferentes entre sí los planos económicos en que están colocadas las fuerzas obreras que constituyen la Confederación, ha de atender siempre al término medio de sus facultades económicas, cuando de este orden se trata, como en la cuantía y forma en que ha de prestarse la solidaridad material a nuestros presos.
En atención a las razones expuestas, consideramos excesivo la cuota de 0’25 pesetas para los presos, señalada en el dictamen y entendemos:
Que la cuota a establecer debe ser de 0’05 pesetas mensual por confederado, que se satisfará adjunta a la cuota confederal.
Esta cuota la administrará un Comité anexo al de la Confederación Nacional, que al efecto se nombrará, componiendo el mismo cinco compañeros.
Esta cuota se invertirá en asegurar 60 pesetas semanales a todos los condenados en España.
El sobrante mensual de esta cotización se invertirá en atender a todos los compañeros que, sin estar condenados, no estuvieran atendidos por las organizaciones a que ellos pertenecieran.
La Cantidad se repartirá en partes iguales entre presos y sus familias, cuando aquellos la tuvieren.
Este Comité cuidará a la vez de confeccionar la estadística de los presos que existen, de los motivos de su condena, tiempo que dure la misma y lo que le resta de ella.
Para los presos preventivos, entendemos que debe dejarse en completa autonomía a las Federaciones locales y regionales, para que cuiden de ellos.
Por el Ramo del Vidrio de Barcelona, Manuel Mascarell.
El President de Mesa va preguntar al Congrés si acceptava l’esmena i s’aprovava el dictamen i els congressistes van repondre que si.
Sobre aquest punt volem expressar la nostra opinió, ja que entenem que la novetat que aporta el contingut del quart paràgraf, Esta cuota la administrará un Comité anexo al de la Confederación Nacional, que al efecto se nombrará,… es convertirà en el “Talón de Aquiles” de la CNT i és una de les raons que poden explicar el degavell que va patir la Confederació els anys següents.

Considerem que la resta de temes van anar passant sense pena ni glòria fins arribar al dictamen de la ponència sobre els temes 1, 2 i 3 del primer agrupament: Temes relatius a la organització i estructura de la CNT. El dictamen de la ponència contemplava l’abolició de la Federacions Nacionals d’Oficis establertes, les quals van ser defensades (amb un vot particular) per l’asturià Eleuterio Quintanilla Prieto. També va fer una defensa molt raonada en Joan Peiró, aleshores secretari de la Federació Nacional de Vidriers.
La votació es va fer en el decurs de la setena sessió (dia 16) i va donar el següent resultat,

A favor del dictamen de la ponència ........ 651.473 vots
A favor del vot particular de Quintanilla ...... 14.008 vots
El Secretari general del Comitè, Evelio Boal, va manifestar: Tengase en cuenta que el Comité nacional no ha hecho uso de los votos que representa.

L’estructura genèrica de la CNT va quedar així:
La CNT està formada per les Federacions Regionals, aquestes per les Locals i Comarcals, i aquestes pels Sindicats.
El Comitè Confederal i administratiu el composaran tots els sindicats de la població on resideixi, i el Ple es constituirà per una delegació del Comitè executiu i una altra de cada regió confederada.

La part més destacada de la vuitena i última sessió va ser el debat sobre la Revolució Russa. Era el tema 48 al que s’hi van afegir els temes 50-51-52 i 53 que contenien els temes centrals del debat (¿Se cree necesario el ingreso del organismo español en la Tercera Internacional Sindicalista? ¿Debe la Confederación adherirse a la Internacional inmediatamente? En caso afirmativo ¿a qué Internacional debe hacerlo?)
Després de moltes intervencions, entre les que cal destacar la de Salvador Seguí, el Comitè Confederal va presentar la següent proposició:
Al Congreso:
El Comité Nacional, como resumen de las ideas expuestas por los diferentes compañeros que han hecho uso de la palabra en la sesión del dia 17, con referencia al tema de la Revolución Rusa, propone los siguente:
Primero. Que la Confederación Nacional del Trabajo se declare firme defensora de los principios que informan a la Primera Internacional, sostenidos por Bakunin.
Segundo. Declara que se adhiere, y provisionalmente, a la Tercera Internacional, por el carácter revolucionario que la preside, mientras organiza y celebra el Congreso Internacional en España, que ha de sentar las bases porque (sic) ha de regirse la verdadera Internacional de los trabajadores.
El Comité Confederal.
Madrid, 17 de diciembre 1919.

A més es va presentar una moció de diversos congressistes, que el Comitè també va assumir, i que deia:
Al Congreso:
Los delegados que suscriben, teniendo en cuenta que la tendencia que se manifiesta con más fuerzas en el seno de las organizaciones obreras de todos los países es la que camina a la completa, total, absoluta liberación de la humanidad en el orden moral, económico y político, y considerando que ese objetivo no podrá ser alcanzado mientras no sea socializada la tierra y los instrumentos de producción y de cambio, y no desaparezca el poder absorbente del Estado, proponen al Congreso que, de acuerdo con la esencia de los postulados de la Internacional de los trabajadores, declare que la finalidad que persigue la Confederación Nacional del Trabajo en España es la Comunismo libertario.
Els delegats que la van firmar eren:
Enrique Aparicio, Mauro Bajatierra, Vicente Barco, Evelio Boal, Francisco Botella, Manuel Buenacasa, Eusebio Carbó, Juan José Carrión, Emilio Chivinello, Román Cortés, Paulino Díez, Vicente Gil, Antonio Jurado, Diego Larrosa (o La Rosa), Manuel Liza, Mateo Mariné, Domingo Martínez, Saturnino Meca, Enrique Molina, Ángel Pestaña, Simón Piera, Francisco Puig, Enrique Sarrelly, Josep Vernet (o Bernet).
El President de la Mesa va preguntar ¿Cree el Congreso que esto basta para compendiar las aspiraciones de todos los congresistas aquí reunidos?
Amb la resposta afirmativa dels delegats es van donar per aprovades.

Després d’aquest intens debat encara va quedar temps per decidir que la seu del Comitè Confederal continués a Barcelona. Constatant-se que no havia cap altra localitat amb estructura suficient per atendre les tasques del Comitè confederal.

El basc Galo Díez, President de la Mesa, va donar per acabades les tasques del Congrés amb les següents paraules:
Al cerrar las sesiones de este Congreso, y enfrente de aquel ambiente de egoísmos y arbitrariedades que dominó en el Congreso de la clase patronal, demostramos al mundo entero nuestra superioridad intelectual sobre la clase dominante y, sobre todo, nuestra superioridad de sentimientos y aspiraciones. Hemos arrojado una semilla que habrá que cuidar con esmero; como buenos labradores, hemos de procurar que la cizaña no debilite nuestras afirmaciones, las cuales hemos de sostener en todo momento. Ya sabéis que hemos sentado tres bases elementales para el sostenimiento de la sociedad del porvenir: Educación, solidaridad y virilidad; virilidad y energía que no están reñidas con el sentimiento de amor a la humanidad, como lo hemos demostrado ocupándonos de la labor que han de realizar los médicos, como lo hemos probado con el tema relativo a los inválidos y con el referente a los despedidos y a todos aquellos que sufren injusticias sociales en las cárceles y están en la orfandad. Creyendo interpretar los anhelos de los congresistas y el sentimiento que flora en el ambiente, os digo a todos los que estáis en el público. Recoged las ideas que se han sembrado, guardadlas en vuestros corazones y en vuestros cerebros y llevadlas a la práctica como las hemos de llevar nosotros. Y con esto y un viva, que resuene en los ámbitos de toda España, al espíritu revolucionario de este Congreso, levanto la sesión y quedan terminadas las tareas del Segundo Congreso de la Confederación Nacional del Trabajo.

Altres dades del congrés: