Primer Congrés 
de la 
Confederació Nacional del Treball (CNT)

(Barcelona, 8, 9 i 10 de setembre de 1911)

Seguint els acords del Congrés celebrat a Barcelona en el mateix local, Palau de les Belles Arts, els dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre de 1910, el Comitè elegit pels sindicats de Barcelona el dia 19-11-1910, va organitzar i convocar aquest primer congrés de la CNT, amb el següent .

ORDRE DEL DIA

1er. S’ha de constituir la Confederació Nacional del Treball a base de Federacions locals i Regionals ?
2on És d’imprescindible necessitat que la Confederació Nacional del Treball tingui un òrgan diari en la premsa ? En cas afirmatiu, com s’ha de dur a la pràctica ?
3er. És d’absoluta necessitat la realització d’excursions de propaganda intensiva i extensiva per totes les regions d’Espanya ? En cas afirmatiu, com s’ha de realitzar ?
4art. Quan un company, per actes realitzats en moments en que ostentava la representació de la Confederació Nacional sigui privat de llibertat, han de pagar-se per prorrateig entre les entitats federades les despeses que això ocasioni ?
5è Creu convenient el Congrés que s’ha d’acordar un prorrateig mensual d’un cèntim per federat per als presos per qüestions socials ?
6è. Les despeses que ocasionin els Congressos, com els d’un delegat de cada entitat federada, han de ser pagades a prorrateig entre tots els companys federats a la Confederació ?
7è. Han d’assistir als Congressos que en endavant celebri la Confederació Nacional del Treball solament les entitats que pertanyen a la Confederació ?
8è. Creu el Congrés que d’ara en endavant la Confederació ha de celebrar els seus congressos cada dos anys ?
9è. El Sindicalisme a base múltiple.
10è. Es perjudicial per als obrers el treball a preufet ? Cas que així sigui, forma i manera d’abolir-lo.
11è. Essent indiscutible que l’organització de la dona es absolutament necessària per a què el Sindicalisme pugui desenvolupar totes les seves forces en les lluites obreres, quins mitjans creu el Congrés han d’emprar-se per aconseguir aquest objectiu ?
12è. Les associacions d’invàlids han de tenir els mateixos drets i deures que les demés entitats federades dins de la Confederació ?
13è. Quina tàctica ha de seguir el Sindicalisme amb respecte a les entitats d’invàlids?
14è. Considerant que la educació racional és el factor principal en l’evolució del proletariat, quin és el medi més pràctic per a la seva implantació?
15è. És favorable o perjudicial per a la classe treballadora que en el mateix local on les societats de resistència resideixin existeixi un organisme polític, al marge de la política que aquest ostenti?
16è. Comprenent el gran benefici que reportaria a la organització sindicalista la propaganda en tota la seva extensió a la industriosa regió biscaïna, el sindicat d’oficis varis de Bilbao proposa la creació d’una publicació periòdica en la regió que defensi i difongui els principis del sindicalisme revolucionari.
17è. El sindicalisme revolucionari seria convenient que emprengués una lluita per a l’anivellació dels jornals ?
18è. En cas d’un moviment polític revolucionari, quina actitud prendríem els sindicats?
19è. Seria necessari establir un salari mínim i una jornada màxima per al proletariat en general ?


Va inaugurar el Congrés Josep Negre en qualitat de secretari general de la Confederació i van actuar de secretaris de la Mesa Miquel Fernàndez i Francesc Ullod.
Transcrivim el primer paràgraf de la memòria llegida per Josep Negre, perquè entenem que concreta dades de la polèmica que ha envoltat la data de la formació de la CNT:

¡Salut! Acordado en el segundo Congreso convocado por la Confederación Regional Solidaridad Obrera, cuyas sesiones tuvieron lugar en los días 30, 31 de octubre i 1 de noviembre del año próximo pasado y en este mismo local, que la Confederación Regional pasara a serlo nacional por las razones expuestas en las asambleas de dicho Congreso y nombrados los compañeros que integramos el Comité Federal para llevar a efecto dicha labor, venimos hoy a daros cuenta de nuestras gestiones, ansiando que el resultado de las mismas merezcan la aprobación de los compañeros delegados presentes en esta asamblea, primera del primer Congreso que celebra la Confederación Nacional del Trabajo.

La informació facilitada pel Comitè indicava que estaven adherides a la Confederació un total de 139 societats (78 de Catalunya) amb 26.590 federats (11.925 de Catalunya) de 44 localitats (15 de Catalunya). A més de 16 societats (12 de Catalunya) amb 3.400 federats, que havien quedat desorganitzades.

Després de la salutació de benvinguda de Josep Negre es va nomenar la Comissió revisora d’actes, que va quedar formada per Fernando Vela de València, Francisco Carreras de Barcelona, Juan Ordinas de Palma de Mallorca, Joaquín Feu d’Ayamonte, Emilio Belloque de València, Ángel Lacort de Saragossa i Francesc Magriñà de Barcelona.

Del resum d’aquest dictamen es desprèn que van assistir al Congrés

   Resum
121   Delegats
80   Societats obreres (59 de Catalunya)
+19   Societats de la Federaciķ local d'A Coruņa
 Federacions locals (4 de Catalunya)
18   Societats adherides (5 de Catalunya) (nota)
29   Localitats (12 de Catalunya)
   Nota: En el decurs de la segona i de la tercera sessió es  van  donar a conéixer noves adhesions, que desconeixem.

Seguidament es van formar quatre ponències que dictaminarien sobre els temes de l’ordre del dia:
Aquestes ponències van estar formades per,

Primera ponència,
Miguel Permanyer, Ángel Lacort, Joan Ferrer (de Vilanova i la Geltrú), Emilio Belloque i Fernando Vela.
Aquesta ponència dictaminaria sobre els temes següents:

1er. S’ha de constituir la Confederació Nacional del Treball a base de Federacions locals i Regionals ?
2on És d’imprescindible necessitat que la Confederació Nacional del Treball tingui un òrgan diari en la premsa ? En cas afirmatiu, com s’ha de dur a la pràctica ?
3er. És d’absoluta necessitat la realització d’excursions de propaganda intensiva i extensiva per totes les regions d’Espanya ? En cas afirmatiu, com s’ha de realitzar ?
4rt. Essent indiscutible que l’organització de la dona es absolutament necessària per tal què el Sindicalisme pugui desenvolupar totes les seves forces en les lluites obreres, quins mitjans creu el Congrés han d’emprar-se per aconseguir aquest objectiu ?
5è. Comprenent el gran benefici que reportaria a la organització sindicalista la propaganda en tota la seva extensió a la industriosa regió biscaïna, es proposa la creació d’una publicació periòdica en la regió que defensi i difongui els principis del sindicalisme revolucionari.

Segona ponència,
Antonio Garrigó, José Crespo, Juan Ordinas, Salvador Seguí i Tomàs Herreros (També se cita Valentí Bach, però després no consta en els dictamens).
Que dictaminarien sobre,
1er. Quan un company, per actes realitzats en moments en que ostentava la representació de la Confederació Nacional sigui privat de llibertat, han de pagar-se per prorrateig entre les entitats federades les despeses que això ocasioni ?
2on. Creu convenient el Congrés que s’ha d’acordar un prorrateig mensual d’un cèntim per federat per als presos per qüestions socials ?
3er. Les despeses que ocasionin els Congressos, com els d’un delegat de cada entitat federada, han de ser pagades a prorrateig entre tots els companys federats a la Confederació ?
4art. Han d’assistir als Congressos que en endavant celebri la Confederació Nacional del Treball solament les entitats que pertanyen a la Confederació ?
5è. Creu el congrés que els propers congressos de la Confederació s’han de celebrar cada dos anys ?

Tercera ponència,
Nicolás Guallarte, Josep Mª. Tort, Ramon Costa, Jaume Bisbe, Martí Vilanova.
Que dictaminarien sobre,
1er. El Sindicalisme a base múltiple.
2on. Les associacions d’invàlids han de tenir els mateixos drets i deures que les demés entitats federades dins de la Confederació ?
3èr. Quina tàctica ha de seguir el Sindicalisme amb respecte a les entitats d’invàlids?
4art. Considerant que la educació racional és el factor principal en l’evolució del proletariat, quin és el medi més pràctic per a la seva implantació ?
5è. És favorable o perjudicial per a la classe treballadora que en el mateix local on les societats de resistència resideixin existeixi un organisme polític, independentment de la política que aquest ostenti ? Quin avantatge o perjudicis podran resultar per als treballadors ?
6è. En cas d’un moviment polític revolucionari, quina actitud prendríem els treballadors ?

Quarta ponència,
Àngel Capdevila, Joaquín Feu, Pere Mayol, Joan Vives, Rafael Ávila.
Que dictaminarien sobre,

1er. Es perjudicial per als obrers el treball a preufet ? Cas que així sigui, forma i manera d’abolir-lo.
2on. El sindicalisme revolucionari seria convenient que emprengués una lluita per a l’anivellació dels jornals ?
3er. Seria necessari establir un salari mínim i una jornada màxima per al proletariat en general ?
4art. El contracte col•lectiu entre entitats de patrons i obrers, pot ser un mitjà per a la total organització del proletariat ?

Formades les ponències i agrupats els temes, es van elegir els components de la Mesa per a la segona sessió, que va quedar formada per,
Rafael Bernabeu, Ávila (no sabem se Francisco o Rafael), Tomás Herreros, Jaume Bisbe i Ramon Lostau.

La segona sessió, presidida per Tomás Herreros, va començar a 2/4 de deu de la nit.
Es va llegir una carta del veterà anarquista Anselmo Lorenzo i una altra de Joaquin Bueso (escrita des de la presó).

A continuació en Josep Negre, com a secretari general de la Confederació va llegir la memòria dels treballs realitzats pel Comitè, encaminats a l’organització de la Confederació Nacional del Treball (CNT).

Va continuar la sessió llegint-se el dictamen sobre el tema 1er de l’ordre del dia:
Ha de constituirse la Confederación Nacional del Trebajo a base de Federacions locals i Regionals ?

DICTAMEN
Entendiendo esta ponencia que es una sociológica plenamente demostrada que la verdadera estabilidad del organismo humano depende lógicamente de la estabilidad entre los pueblos, pues la historia nos demuestra que aquellos raros animales que no se han sujetado a esta ley racional de la sociabilidad con sus semejantes han desaparecido en absoluto, así como también teniendo en cuenta que la clase trabajadora tiene una determinada predisposición a la total abolición de las fronteras, que es lo que actualmente imposibilita la llegada de implantación de nuestra finalidad sindical.
Teniendo en cuenta esta axiomática afirmación, esta ponencia entiende que la federación local, así como la regional, son los medios más eficaces para aunar los esfuerzos de la clase trabajadora.
Pero no es esto sólo, aún hay más y es lo siguiente: El Comité de una federación nacional, por buena voluntad que éste tenga, se verá imposibilitado en absoluto de aunar las necesidades de las diferentes regiones de una nación, pues para ello tendría necesidad de vivir la vida de los diferentes pueblos, y como quiera que los pueblos deben ser los que conozcan en toda su integridad sus necesidades y las condiciones de tiempo y lugar, lo lógico, lo humano es la formación de la federación local, que traería como consecuencia la unidad de la clase trabajadora de la localidad y por ende la unidad de pensamientos, así como la de procedimientos y, por tanto, el engendro del espíritu de solidaridad, que ha de ser lo que necesariamente producirá la fuerza del proletariado.
Pero si esto es cierto, hemos de convenir en que la localidad por si, si en efecto es una fuerza, aquélla sería inconmensurable con la formación de una federación regional, que serían el átomo y la célula del cuerpo fuente: la Confederación Nacional.
Asimismo, también creemos que es una necesidad, que también daría poderosos resultados que al mismo tiempo formen federaciones nacionales de oficios que integren la Confederación Nacional.
Por estas razones es por lo que la Ponencia que suscribe cree de imprescindible necesidad la formación de federaciones locales, regionales y nacionales de oficios.
No sabemos si estos nuestros pobres razonamientos serán suficientes a convencer a los compañeros delegados al Congreso, pero es cuanto sinceramente creen los ponentes.
Miguel Permanyer, Fernando Vela, Emilio Belloque, Ángel Lacort y Joan Ferrer.

Després d’un aclariment per part dels ponents va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit es va llegir el dictamen sobre el segon punt de l’ordre del dia,
¿Es de imprescindible necesidad que la Confederación Nacional tenga un órgano diario en la prensa? En caso afirmativo, ¿cómo debe llevarse a la práctica?

DICTAMEN
No cree esta ponencia haya duda alguna en lo que respecta a la necesidad de la creación de un periódico diario netamente obrero, que sea portavoz de la organización nacional que ha convocado el presente Congreso.
Entendemos que la clase obrera tiene necesidad como las plantas de agua, de un periódico diario que logrará, no sólo el sostenimiento de la actual organización obrera, sino que también llevará a efecto obra creadora, verdadera obra evolutiva y devolutiva en el pueblo.
Si tenemos en cuenta que la falta de cohesión entre todos los explotados es precisamente la supina ignorancia en que tiene sumida a la clase trabajadora el centralismo del poder, causa del retraso en la escuela.
Pero si es imprescindible la creación del órgano diario, esta ponencia, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha encontrado, como eran sus deseos, medios eficaces que en un plazo relativamente corto pudieran asegurar la vida del periódico.
No encontrando estos medios inmediatos, esta ponencia pone a deliberación de la asamblea este punto de vista:
En primer lugar, aumentar en un céntimo el prorrateo federal, cuyo céntimo pasará a formar un fondo del periódico.
A más debe crearse una comisión permanente pro-periódico en todas las regiones de España, cuyas comisiones buscarán todos los medios de allegar recursos.
También se abrirá en el periódico una suscripción permanente.
Antes de dar esta ambigua contestación que nada resuelve, hemos apelado a todos los medios a nuestro alcance, a fin de buscar la fórmula apetecida.
Acaso el exceso de escrupulosidad en la determinación a tomar, acaso miedo sentido por esta ponencia para hacer una proposición que diera un resultado completamente negativo en la práctica; sea lo uno o lo otro, al no hacer un dictamen que diera como consecuencia la inmediata implantación del periódico diario hemos tenido muy en cuenta el sueldo reducido del obrero y por ende la cuota mínima que percibe el sindicato.
Miguel Permanyer, Fernando Vela, Emilio Belloque, Ángel Lacort, Joan Ferrer.

Van intervenir amb diversos arguments Josep Negre, Fernando Vela (pels ponents), Martínez (no sabem quin), Joan Satorra i Salvador Seguí. Aquest darrer va proposar emetre 3.000 accions de una peseta cadascuna, que podrien adquirir els sindicats. La qüestió es va acabar amb una nova proposició de consens (presentada per Salvador Seguí) que deia,
Recaudar una cuota mensual de 10 céntimos por federado durante seis meses consecutivos, entendiéndose que esta cuota la han de satisfacer dichos federados independientemente de las cuotas que paguen como asociados a sus respectivos sindicatos. Emitir una serie de 3.000 acciones, de valor una peseta acción, con objeto de que los compañeros que así lo deseen, puedan contribuir de este modo a la reunión de fondos para el periódico diario.
Cal recordar que “Solidaridad Obrera” només s’editava setmanalment.
Fernando Vela va intervenir demanant que es fessin 9.000 accions, ja que es calculava que el diari costaria més de 7.000 pessetes mensuals. Acceptada aquesta addició s’aprovà la proposició per unanimitat.

Després de nomenar la Mesa de la sessió següent s’aixecà la sessió.

Tercera sessió
Formen la Mesa. President Josep Belis. Secretaris Joaquin Feu, Pedro Mayol i Ramon Prat.
Es llegeix el dictamen sobre el tercer punt de l’ordre del dia que deia,
¿Es de absoluta necesidad la realización de excursiones de propaganda intensiva y extensiva por todas las regiones de España? En caso afirmativo ¿cómo se ha de realizar?

DICTAMEN
La ponencia cree que es de suma necesidad la realización inmediata de dichas excursiones, y para conseguirlo propone al Congreso que las entidades federadas de cada localidad se hagan cargo de la organización de los actos de propaganda y atiendan a los gastos de los compañeros que formen el grupo excursionista hasta su llegada a la población inmediata, en la que se harán cargo de los mismos los sindicatos de la nueva población.
Miguel Permanyer, Fernando Vela, Emilio Belloque, Ángel Lacort, Joan Ferrer.
Amb molt poques intervencions el dictamen s’aprova per unanimitat.
Tot seguit es llegeix el dictamen del punt 11è de l’ordre del dia.

Siendo indiscutible que la organización de la mujer es absolutamente necesario para que el Sindicalismo pueda desarrollar todas sus fuerzas en las luchas obreras, ¿qué medios cree el Congreso deben emplearse para lograr dicho objetivo?

DICTAMEN
Entendiendo esta ponencia que tan explotados somos los hombres como las mujeres, pues no se le oculta que la mujer, la doblemente esclava, a la que tenemos el ineludible deber de educar hoy, para que ella, asimismo, pueda educando también, formar los cerebros de los hombres del futuro, de los encargados de la conquista de la sociedad futura, siendo una realidad lo precedente, no puede por menos que entender que es imprescindible que la mujer se organice, pero teniendo en cuenta que no debemos centralizar los procedimientos, creemos lógico que esta labor debe dejarse encomendada a aquellos compañeros que formen el grupo excursionista de propaganda.
Miguel Permanyer, Fernando Vela, Emilio Belloque, Ángel Lacort, Joan Ferrer.
Llegit el dictamen s’obren tres turnos de paraules a favor i tres turnos en contra.
Van intervenir Antonio Salud, Ramón Arom, Fernando Vela, Nicolás Guallarte i Ángel Lacort. El dictamen va ser aprovat.
Després es passa a a llegir el dictamen sobre el punt 16è de l’ordre del dia,
Comprendiendo el gran beneficio que reportaría a la organización sindicalista la propaganda en toda su extensión a la industriosa región vizcaína, se propone al primer Congreso de la Confederación Nacional del Trabajo la creación por la misma de una publicación periódica en la región que defienda y propague en el abonado campo del proletariado vizcaíno los principios del sindicalismo revolucionario.

DICTAMEN
Esta ponencia entiende que en el presente tema no cabe dictaminar, por entrar de lleno dentro del dictamen emitido por esta misma ponencia con relación a la creación de un periódico netamente obrero, pues éste, al realizarse, llenaría en absoluto las aspiraciones de la entidad proponente. (El tema havia estat presentat pel sindicat d’Oficis varis de Bilbao).
Miguel Permanyer, Fernando Vela, Emilio Belloque, Ángel Lacort, Joan Ferrer.
Amb poques intervencions es va aprovar el dictamen per unanimitat.
A continuació es va procedir al nomenament de la Mesa per a la sessió de la tarda.

Quarta sessió.
De president de la Mesa Carlos Botella d’Alacant i de secretaris Emilio Belloque, Juan Ordinas, Nicolás Guallarte i Florencio Colominas.
El president dóna a coneixer al Congrés un llistat de noves adhesions i tot seguit es llegeix el dictamen que engloba els temes quart i cinquè de l’ordre del dia.
Punt 4art. Cuando un compañero, por actos realizados en momentos en que ostentaba la representación de la Confederación Nacional, sea privado de libertad, ¿deben ser pagados por prorrateo entre las entidades federadas los gastos que esto ocasione?
Punt 5è. ¿Cree conveniente el Congreso que debe acordarse un prorrateo mensual de un céntimo por federado para los presos por cuestiones sociales?

DICTAMEN
Es de perfecta lógica que los compañeros que caen presos por la propaganda en representación de esta Confederación, sean por ello debidamente atendidos; mas teniendo en cuenta que hay otros temas para la realización de los cuales también han de arbitrarse recursos, proponemos que en lo sucesivo sea de cinco céntimos la cuota que cada federado pague a la Confederación, destinándose la quinta parte (con arreglo a los deseos del proponente) a la formación de un fondo especial para los presos por cuestiones sociales; quedando el resto para diferentes necesidades de la Confederación, entendiendo que una de estas necesidades ha de atender con preferencia a los compañeros que, ostentando la representación de la Confederación, se vean privados personalmente de su libertad.
Antonio Garrigó, José Crespo, Juan Ordinas, Salvador Seguí, Tomás Herreros.
Van intervenir en el debat, José Belis, Joaquín Feu, Ramón Lostau, Rafael Ávila, Pedro Mayol, Pere Sánchez, Tomás Herreros (pels ponents) i Enrique Ferrer. Tots estaven d’acord en el fondo, però les discrepàncies en la forma comportà que se sotmetès a votació el dictamen emès per la ponència. El resultat de la votació va ser 59 delegats van votar a favor del dictamen, 7 en contra i 8 abstencions.

Tot seguit Salvador Seguí va llegir el dictamen sobre el punt 6è de l’ordre del dia.
Los gastos que ocasionen los Congresos, como los de un delegado de cada entidad federada, ¿deben ser pagados a prorrateo entre todos los compañeros federados a la Confederación?

DICTAMEN
Esta ponencia entiende que, para que puedan asistir a los Congresos delegados de todas las localidades en que haya sociedades federadas, los gastos de los mismos deben ser pagados a prorrateo entre todos los federados.
Al objeto de que esto sea hacedero, entendemos que este acuerdo debe aplicarse a aquellas localidades que por sus condiciones económicas no pueden hacerlo de otro modo.
Antonio Garrigó, José Crespo, Juan Ordinas, Salvador Seguí, Tomás Herreros.

Hi van intervenir Francisco Carreras, Juame Coll, Gerónimo Ferrer i Salvador Seguí.
El dictamen va ser aprovat.

A continuació es va llegir el dictamen sobre el punt setè de l’ordre del dia.
¿Deben asistir a los Congresos que en la misma celebre la Confederación Nacional de Trabajo sólo las entidades que a la misma pertenezcan?

DICTAMEN
La ponencia dictaminadora entiende que debiendo la Confederación Nacional del Trabajo dar a sus deliberaciones toda la publicidad posible y escuchar las diferentes orientaciones del proletariado español, debe permitir la asistencia a sus Congresos a todas las Sociedades de resistencia al capital, facultándoles al tomar parte en las discusiones, no obstante, no reconociendo a dichas entidades el derecho a votar.
José Crespo, Juan Ordinas, Salvador Seguí, Tomás Herreros i Rafael Ávila.
El dictamen va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit es van nomenar els components de la Mesa de la següent sessió. Rafael Avila, Àngel Capdevila, Ramón Arom, Ángel Lacort i Pere Sánchez.

Cinquena sessió.
Va començar a 3/4 de deu de la nit, amb la Mesa citada a l’anterior paràgraf.
Després de llegir-se dues comunicacions, una del Centre de Societats Obreres de Gijón i l’altra dels espardenyers de Cervera del Rio Alhama, el delegat del sindicat de l’Art d’Imprimir de Barcelona, Ramon Costa, va llegir el dictamen sobre el punt novè de l’ordre del dia.

El Sindicalismo a base múltiple.

DICTAMEN
Esta ponencia, con absoluta unanimidad, conceptúa que esta forma de organización obrera es una verdadera, una evidentísima utopía. Organizarse los trabajadores para la lucha económica, para la lucha política, para el cooperativismo, para el apoyo en enfermedades, para el auxilio en persecuciones, para proporcionarnos un jornal cuando seamos viejos, es, sencillamente, no organizarnos para nada. Es una labor tan extensa como se quiera, pero muy poco intensa.
Los males mil que nos ocasiona la Sociedad burguesa, no abriguemos la quimera de curárnoslos con el recurso que ella misma nos proporciona en cantidad insignificante: el dinero. Utopía, mil veces utopía. No nos curaremos de los males de esta Sociedad con los recursos que ella nos dé, sino con otros infinitamente más intensos, más positivos, porque residen en nuestras propias entrañas de hombres; a la Sociedad burguesa, en fin, no la venceremos a puñados de dinero, sino a golpes de voluntad, a golpes de energía. Sobre estas bases indestructibles y fecundísimas, porque nos da la muestra nuestra eterna madre la naturaleza, hemos de fundamentar el sindicalismo. No hay otro camino.
Esta ponencia, pues, no cree recomendable el sindicalismo a base múltiple, y así lo expone al Congreso.
Ramon Costa, Martí Vilanova, José Mª. Tort, Jaume Bisbe, Nicolás Guallarte.

La primera intervenció la va fer Ramón Lostau, fent una proposició alternativa al dictamen. Aquesta proposició deia:
La adopción en todo o en parte de este sistema debe dejarse al criterio de los Sindicatos y organismos locales, según su modo de ser y situación particular, considerando muy aventurado y contraproducente querer medir a todos por el mismo rasero.
En contra d’aquesta proposició va intervenir Fernando Vela, i Martín Ricart en contra del text de la ponència. Josep Negre va intervenir a favor del dictamen dient el tema puesto a discusión es uno de los más importantes, puesto que trata de la táctica a seguir por el proletariado para que éste pueda llegar a la conquista de su emancipación... la acción directa es el método de lucha a seguir para que los obreros puedan hacer frente a los desmanes de la burguesía.
Van haver-hi rèpliques i contra-rèpliques entre Lostau, Negre, Vela i Ricart. Davant de les discrepàncies es va passar a votar el text del dictamen. El resultat va ser 72 vots a favor del dictamen, 4 en contra i una abstenció.
Després de la votació encara es va llegir una comunicació de la Secció d’Oficis diversos de Vilanova i la Geltrú (presentada pel seu delegat Joan Ferré), declarant-se a favor de l’acció directa.

A continuació es va llegir el dictamen sobre el punt 12è i 13è de l’ordre del dia.
Las asociaciones de inválidos ¿deben tener los mismos derechos y deberes que las demás entidades federadas dentro de la Confederación?
¿Qué táctica debe seguir el Sindicalismo con respecto a la entidad de Inválidos?

DICTAMEN
Esta ponencia se encuentra con un caso dificilísimo para dar opinión concreta y bien definida, porque el punto que se le ha sometido, a su juicio es, creemos, completamente nuevo en la vida sindical de España y delicado por lo que pueda afectar a susceptibilidades inherentes a la sentimentalidad humana. Esto no obstante, procuraremos realizar con fortuna nuestra labor, diciendo la verdad, o lo que nosotros creemos la verdad, de una manera muy franca y muy noble, como todos debemos hacerlo en este Congreso.
Creemos necesario antes definir claramente los dos grupos en que se dividen los hombres inválidos. Porque inválidos son el privado de la vista que es músico y el que no tiene piernas y ejerce de pintor. En España mismo existe una personalidad conocidísima, el conde de Romanones, que siendo casi inválido de una pierna, ha sido varias veces ministro de su señor el rey Alfonso XIII.
De manera que si por inválidos hemos de entender a los individuos que, a pesar de ser inválidos de alguna parte del cuerpo, no están privados de que sean explotados por el burgués, en este caso no hemos de objetar nada, porque dichos inválidos son enteramente, absoluta mente trabajadores con iguales derechos y con idénticos deberes dentro y fuera de las organizaciones sindicales. Ello es de sentido común.
Pero si por inválidos hemos de entender a los hombres privados de trabajar y que, por tanto (digámoslo claramente, como con claridad habla el médico a la familia del enfermo) se ven impelidos, por la necesidad imperiosa e ineludible de vivir, a pedir limosna al público o socorro a las autoridades, en este caso creemos que su condición no les permite estar en la Confederación con los mismos deberes que los demás, aunque sí con los mismos derechos a que, por el principio de solidaridad que defendemos los confederados, tienen aquellos dignísimo derecho. Así es que a los inválidos de trabajar debemos aceptarlos por razones de justicia y de solidaridad a que cooperen a nuestra obra de emancipación sin que para ellos puedan tener ningún valor los acuerdos que señalen deberes a los compañeros confederados. Sin embargo, lo dicho; la Confederación apoyará siempre a los inválidos para que sean respetados los derechos indiscutibles a que tienen derecho, si no como a trabajadores explotados por el burgués, como a desheredados atropellados por la autoridad.

En resumen: Presentamos a la aprobación del Congreso las siguientes conclusiones:
1° Las asociaciones de inválidos privados de trabajar tendrán los mismos derechos, pero no los mismos deberes que las demás entidades federadas.
2.° La táctica que debe seguir el sindicalismo con respecto a dichas entidades es la de apoyo moral y material en cualquier atropello de que sean objeto.
Ramón Costa, Martí Vilanova, José Mª. Tort, Jaime Bisbe, Nicolás Guallarte.
Es van obrir tres torns de paraules a favor i tres en contra.
Evaristo Fernández, dels carreters de Barcelona, va presentar una esmena al dictamen que deia, que no tengan el derecho a voto en las discusiones que traten sobre huelgas. L’afegitó va ser acceptat pels ponents i el dictamen va ser aprovat per unanimitat.

Després es va presentar el dictamen sobre el punt 14è de l’ordre del dia.

Considerando que la educación racional es el factor principal en la evolución del proletariado, ¿cuál será el medio más práctico para su implantación?

DICTAMEN
Como dictamen sobre el tema, creemos que la enseñanza racionalista satisface una de las necesidades del sindicalismo, generalmente reconocida. Como medios creemos el más esencial la propaganda en este sentido, cuya labor entendemos debe ser efectuada principalmente por los profesores racionalistas.
Como medios materiales, los sindicatos indicados pueden fijar una cuota voluntaria, a medida de sus fuerzas.
Ramón Costa, Martí Vilanova, José Mª. Tort, Jaime Bisbe, Nicolás Guallarte.

Miguel Negre va intervenir en contra del dictamen i va presentar un dictamen alternatiu.

Es un hecho innegable que la educación primaria que recibe el niño es la que le predispone para su actuación en el porvenir.
La ciencia nos enseña que el ser humano sufre las Consecuencias de los prejuicios adquiridos durante siglos y siglos de fanatismo y barbarie, sostenidos y propagados por una educación ilógica e inmoral que inculca en el cerebro del niño el odio al extranjero, ensalzando y glorificando a los grandes asesinos de la humanidad y castrándoles la inteligencia ante el voto que les impone de fe ciega ante los errores religiosos.
Consecuencia de este sistema educativo divorciado por completo del principio filosófico del presente siglo, que execra al hombre, que atenta contra el hombre y pone de manifiesto la falsedad e inmoralidad de las religiones, nos encontramos los obreros con que un gran número de compañeros nuestros guiados por los prejuicios de una falsa educación, inconscientemente son la causa de que el movimiento obrero sufra continuas interrupciones en su marcha emancipadora, constituyendo al mismo tiempo esa falange de sayones que voluntariamente se prestan a ser verdugos de sus hermanos.
La educación racionalista, reflejo de las enseñanzas filosóficas y científicas, es reconocida como principal factor para la regeneración de la humanidad y es por esto que la Sociedad de Lampareros, Latoneros y Hojalateros propone a este Congreso tome en consideración la siguiente

PROPOSICION

Considerando que en los momentos actuales, dado el estado económico en que se encuentran los sindicatos sería un fracaso la apertura de escuelas racionalistas puramente obreras y sostenidas por éstos, proponemos,
Que la Confederación se encargue, como vía de ensayo, de buscar un profesor que emprenda una campaña de propaganda en favor de la. enseñanza racionalista, abrir luego una información por los sindicatos para saber el número de compañeros que se hallan dispuestos a dar educación netamente racionalista, y sí esto no diera una cantidad suficiente para el mantenimiento de la escuela, se proceda a una suscripción para su sostenimiento.
Cuando se considere ya suficiente esta propaganda, cuidará el Consejo de la Confederación en la localidad donde resida, de invitar a todos los sindicatos a que abran una información dentro de sus respectivos sindicatos para que los compañeros que tengan hijos y quieran darles la educación racional, los inscriban expresando en qué distrito habitan.
Después de obtenidos estos datos el Consejo determinará qué distrito arroja mayor contingente de inscritos y a la vez abrirá en éste la primera escuela racionalista de la Confederación.
La Asamblea determinará si esta proposición puede ser adaptable en una o más localidades.

Després d’uns aclariments puntuals sobre la proposició, va ser aprovat el dictament de la ponència i també la proposició del sindicat de lampistes, llauners i courers.

Tot seguit es va llegir el dictamen sobre el punt 15è de l’ordre del dia.

Es favorable o perjudicial para la clase trabajadora que en el mismo local donde las sociedades de resistencia residan exista un organismo político, sea cualquiera la política que éste ostente? ¿Qué ventajas o perjuicios podrán resultar para los trabajadores?

DICTAMEN

Considerando la política como un factor perjudicial a la emancipación proletaria, entiende la comisión dictaminadora, que en el caso de encontrarse en un mismo local un sindicato obrero y una entidad política, procure el primero separarse dicha entidad, pues en esa forma evitaría el contagio que en tal caso es inevitable.
Ramón Costa, Nicolás Guallarte, José María Tort, Martí Vilanova, Jaime Bisbe.
Van intervenir a favor del dictamen Ángel Lacort i Fernando Vela i en contra José Caldero d’Ecija.
Es posà el tema a votació i el dictamen va ser aprovat per majoria.

Seguidament es llegeix el dictamen sobre el punt 17è de l’ordre del dia,

¿El Sindicalismo revolucionario sería conveniente que emprendiera una lucha por la nivelación de los jornales?

DICTAMEN
La ponencia encuentra conveniente y concreto el primer tema en la siguiente forma: que cree de pura necesidad la nivelación de los jornales en general, salvo que es necesario que antes se unifiquen los obreros sindicados y que propaguen la necesidad de hacer una organización fuerte y sólida por medio de las corrientes sindicalistas y cuando se tengan las fuerzas necesarias se puede poner en práctica la unificación de los jornales, puesto que todos los trabajadores tenemos las mismas necesidades.
Pedro Mayol, Joaquin Feu, Ángel Capdevila, Carlos Botella, Rafael Ávila.

Intervenen Tomás Herreros, Emilio Belloque, Francisco Carreras i Ávila (no sabem quin), però el tema es deixa aparcat i es passa a llegir el dictamen sobre el punt 18è.

En caso de un movimiento político revolucionario ¿qué actitud tomaríamos los sindicatos?

DICTAMEN
Siendo la Confederación General del Trabajo un organismo para cuya vida y desenvolvimiento precisa de la libertad y de los derechos cívicos modernos conquistados en un período previo por nuestros antepasados abriendo caminos a la evolución humana cuya obra venimos a continuar, defenderemos las libertades y derechos adquiridos que nos sean convenientes, siempre que estuviesen en peligro de destrucción.
Pero ante una revolución política que sólo tuviese por objeto un simple cambio de forma en el actual Estado capitalista, que dejaría en las mismas causas de explotación y de servitud económica, no nos prestaremos a engaño, aleccionados por la experiencia, manteniéndonos únicamente en la expectativa y en previsión de aprovechar toda oportunidad para encauzar la revolución en un sentido económico, cumpliendo el esencial objeto de nuestra razón de ser.
Pedro Mayol, Joaquin Feu, Ángel Capdevila, Carlos Botella, Rafael Ávila.

El dictamen es aprovat sense discusió.

Tot seguit es llegeix el dictamen sobre el punt 19è.

¿Sería necesario establecer un salario mínimo i una jornada máxima para el proletariado en general?

DICTAMEN
La ponencia declara que sobre la estabilidad de un salario mínimo, han creído debían contestar en la misma forma que lo hizo al dictaminar el primer tema del grupo, y entiende de una necesidad que al igual que la nivelación de los salarios de trabajo, por conseguir que todos los obreros unifiquen la jornada máxima, puesto que persiguen el mismo fin que la citada nivelación de salarios.
Pedro Mayol, Joaquin Feu, Ángel Capdevila, Carlos Botella, Rafael Ávila.

El dictamen va ser aprovat sense discusió.

Es passa a llegir el dictamen sobre el punt núm. 10 de l’ordre del dia.

¿Es perjudicial para los obreros el trabajo a destajo? Caso de ser así, modo y forma de abolirlo.

DICTAMEN
La ponencia encuentra que el trabajo a destajo es perjudicial para el obrero en todos los conceptos.
En el sentido que esta ponencia cree de imprescindible necesidad que todos los obreros sindicados pertenecientes a la Confederación entablen una continua y constante propaganda en sus sindicatos, hasta conseguir la total abolición del mismo, empleando para ello cuantos medios nos facilite la convicción, el sindicalismo moderno.

Aprovat el dictamen es passa a llegir un dictamen presentat pel Sindicat de l’Art d’Imprimir de Barcelona, sobre un punt que no figurava a l’ordre del dia.

El Contrato de trabajo colectivo entre entidades de patronos y obreros ¿puede ser un medio para la total organización del proletariado?

DICTAMEN
Con respeto al tema de este grupo, la ponencia rechaza que el contrato de trabajo colectivo entre entidades de patronos y obreros no es un medio para la organización y simplemente no perjudicará siempre que se establezca a base del mutuo reconocimiento de ambas entidades.
Pedro Mayol, Joaquin Feu, Ángel Capdevila, Carlos Botella, Rafael Ávila.

El dictamen es aprovat sense discusió.

Després es van nomenar els components de la Mesa per a la sessió següent.

La Sisena i última sessió se celebrà la tarda del diumenge dia 10.
Ocupa la presidencia de la Mesa Rafael Ávila i actuen de secretaris Salvador Seguí, Luís Bienzobas i Francisco Magriña.
Tot seguit es passa a llegir un dictamen sobre un altre tema que no figurava a l’ordre del dia.

¿Es necesario unir o fusionar las dos entidades obreras nacionales denominadas Confederación Nacional del Trabajo (Solidaridad Obrera) y la Unión General de Trabajadores, distanciadas por simple cuestión de táctica cediendo al interés común de sus principios de resistencia al capital y emancipación económica de los trabajadores? ¿Es además conveniente dicha fusión para unificar el esfuerzo de la propaganda societaria, hacer extensa la organización obrera y más poderosa la acción proletaria en España. En este sentido ¿qué bases de unión propone el presente Congreso para llegar a la realización de estos fines?

El tema va ser proposat per Jaume Bisbe i ell mateix i Salvador Seguí van preparar el següent

DICTAMEN
Bases de inteligencia para la fusión de la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo:
1º. Se fusionarán las dos entidades nacionales con un carácter puro y simplemente sindicalista.
2º. Las cuestiones de táctica se determinarán hecha la fusión, por un referéndum que se someterá a todas las sociedades integrantes por medio de un cuestionario al que éstas marcarán su criterio.
3º. La base de la organización será federativa y autónoma para las sociedades y las federaciones locales, comarcales y regionales. Solamente para los fines de la administración confederal, organización, propaganda y cultura las sociedades confederadas de la nación contraerán el deber de contribuir moral y materialmente. En los demás casos, como el sostenimiento de huelgas parciales, presos, etc., las sociedades contribuirán libremente por su espontánea solidaridad. Sin embargo, las sociedades y federaciones que quisieran establecer pactos entre sí, en otro sentido, quedan libres de hacerlo.
4º. Inspirándose en las anteriores se redactará un proyecto de bases de administración y régimen confederal por una comisión mixta de tres individuos por cada una de las dos entidades nacionales, presidido por un delegado de la Confederación General del Trabajo de Francia.
Dichas bases serán sometidas a la aprobación directa de las sociedades que componen las dos entidades nacionales, quedando, en caso de aprobación, definitivamente constituida la Confederación de Trabajadores de España”.

El president de la Mesa dirigint-se a l’assemblea va recriminar als ponents per la falta de sinceridad en que han incurrido los que han presentado dicho tema, entregándolo a la prensa burguesa antes de presentarlo al Congreso.
Després es va presentar una esmena que en essència deia que cuando la C. N. del Trabajo tenga tantos federados como la U. G. de Trabajadores se haga dicha unión. L’esmena va ser acceptada pels proponents i les bases van ser aprovades per unanimitat.

Llavors, requerit per varis delegats, Salvador Seguí va llegir un segon tema que també s’havia publicat en la premsa, sobre la vaga general i el dictamen que sobre la qüestió s’havia aprovat en el congrés del 30-31 d’octubre - 1 de novembre de 1910.
El tema de la vaga general en el congrés de 1910 s’havia presentat d’aquesta manera,
La huelga general para que surta sus efectos de eficaz defensa del proletariado, ¿puede ser pacífica o ha de ser esencialmente revolucionaria?. En todo caso, ¿en qué forma cree el Congreso debe emplearse para su seguro éxito?

I el dictamen aprovat deia:

Es este, sin duda, un problema arduo, pavoroso y de actualidad. La ponencia que suscribe, al hacer de él un estudio lo más concienzudo posible, dentro del lapso de tiempo relativamente corto de que dispone, ha de declarar francamente, brutalmente aunque la frase sea dura, que la huelga general ha de ser esencialmente revolucionaria. ¿Por qué? Por las siguientes razones:
La huelga general, el cruzarse de brazos en un momento dado todos los trabajadores, trae como consecuencia un trastorno tan grande dentro de la marcha de la actual sociedad de explotados y explotadores que imprescindiblemente habrá de causar una explosión, un choque, entre las fuerzas antagónicas que hoy luchamos por la vida: pues así como la tierra, si dejase de girar sobre su eje, chocaría con cualquier otro astro, nosotros, al dejar de laborar, chocaríamos asimismo con todos aquellos que no quieren que salgamos del círculo de hierro en que estamos metidos.
La huelga general pacífica es imposible que pueda ser duradera. Figuraos lo que sucedería en hogar proletario cuando a los pocos días, quizá al día siguiente del paro, se acabaran las escasas provisiones de boca con que se contara; lanzaríase aquel trabajador a buscarlas fuera de casa, se uniría a otros que estuvieran en el mismo caso y como no habiendo producido esos días y holgando también los expendedores de los mercados, no habría donde adquirirlas legalmente (en caso favorable de disponer de fondos para ello), tendrían que dirigirse a esos grandes sitios de acaparación, a esos grandes almacenes abarrotados de género, que a veces se pudre mientras muchos desheredados caen desfallecidos por la abstinencia. Mas como esos almacenes son de propiedad privada, la fuerza pública viene obligada, dentro del actual estado de cosas, a defenderlos, y de ahí resultaría uno de los muchos choques que una huelga general trae consigo.
La huelga general ha de ser revolucionaria, porque los guardadores del orden, para guardarlo, no conocen o no ponen en práctica otros medios que los de perseguir y encarcelar a los más activos, a los que llevan desde un principio la dirección de la lucha y el resto de los obreros han de protestar de la práctica de estos medios y esta protesta debe ser violenta, pues de lo contrario, en lugar de vencer a los tiranos, inmolarían nuevas víctimas.
Otros mil argumentos pudiéramos aducir en favor de carácter revolucionario de una huelga general, pero creyendo que durante la discusión del presente dictamen se expondrán a la consideración del Congreso, a él dejamos su exposición.
Teniendo que ser revolucionaria la huelga general, ¿cuándo ha de llevarse a la práctica para su completo éxito?
He ahí el problema. Hasta ahora se ha hecho uso varias veces de dicha arma; pero declaremos que es un arma tan grande, de resultados tan contradictorios si no se emplea con conocimiento de causa, que podría ser, quizá, causa de nuestro rebajamiento moral.
Y para que esto no suceda, la ponencia dictaminadora cree:
Que una huelga general no debe declararse para alcanzar un poco más de jornal o una disminución en la jornada, sino para lograr una transformación total en el modo de producir y distribuir los productos.
Para esto es preciso una fuerte conexión entre todos los obreros, no de una región, sino de las distintas regiones que integran la nación española, para que la huelga sea general en la verdadera acepción de la palabra, quizá en la única acepción, cuando dejen de producir al unísono todos los asalariados de un mismo país; aunque esto no sea
óbice para que, cuando los trabajadores estemos bien compenetrados de nuestra misión, se logre, por medio de las Confederaciones internacionales, la huelga universal, que será el día que empiece a brillar la luz de la justicia.
Empero esto no suceda y concretándonos a España, la experiencia nos ha enseñado que la huelga general en una sola localidad, si bien no nos causa grandes perjuicios porque demostramos nuestro espíritu de lucha y nuestros deseos de emancipación, lo cual ya es, como dijo un burgués, un aldabonazo que damos a las puertas burguesas; en cambio, hemos de confesar que, localizada la huelga en un punto y estando el resto de los obreros de la nación en pasividad completa, las fuerzas públicas, al servicio de la burguesía, se congregan en aquel lugar, siendo fácil relativamente a los gobiernos sofocar la rebelión.
Creemos, pues, que la huelga general, para su completo éxito, debe llevarse a la práctica cuando los obreros federados en la Confederación Nacional estén capacitados para llevar a feliz término la renovación de las malas condiciones en que hoy se trabaja.
No obstante, pueden darse, y se dan los casos en que la burguesía o los gobiernos, por su conducta egoísta, obliguen a declarar una huelga general en una localidad o una región y creemos, para estos casos, que el comité local sea el encargado de resolverlo y estudiar si debe extenderse a la nación y únicamente en un caso concreto, y como conclusión, debe el Congreso acordar ir a la huelga general en caso de aventuras guerreras, pues en ellas el proletariado únicamente pierde sangre y no gana nada.

En el congrés anterior aquest dictamen anava firmat per,
Joaquin Bueso (Art d’imprimir de Sevilla), Domingo Serra (Oficis varis de Sabadell), J. Jaumar (Obrers vidriers de Badalona), Jaume Benet, (Obrers vidriers de Badalona) Miguel Mañé (Metal•lúrgic de Barcelona), R. Cantó (Teixidors mecànics d’Alcoi), Ramon Costa (Art d’imprimir de Barcelona).

A continuació Josep Duran del sindicat del gènere de punt de Barcelona, va fer la següent proposició.
1º Que teniendo en cuenta la aspiración del proletariado internacional de obtener la jornada de ocho horas, la Confederación haga suya esta aspiración prácticamente, nombrando una comisión en cada localidad y en cada región que propaguen continuamente la necesidad de esta mejora.
2º Estas comisiones se pondrán de acuerdo con las Federaciones extranjeras para que nombren idénticas comisiones para que en un tiempo determinado miren si es posible la realización de este movimiento.

Van intervenir Genaro Minguet, Joan Ordinas, Francisco Magriñá i Salvador Seguí, amb opinions contraposades. El president va posar la proposició a votació i fou aprovada per majoria.

Llavors davant dels diversos temes que es volen presentar i la falta de temps per poder posar-los a debat, es pren l’acord de formar una comissió per tal de fer-ne una selecció. Aquesta comissió formada per Ramón Lostau, Ángel Lacort, i Pedro Mayol, va presentar les següents proposicions.
¿Dónde debe celebrarse el próximo Congreso?
La votació va donar el resultat següent, Saragossa 40 vots, València 24 vots, Barcelona 5 vots, Gijón i Málaga 1 vot cadascuna.

¿Dónde debe residir el próximo año el Comité Confederal de la C.N.T.?
Votació, Saragossa 30 vots, Barcelona, 27 vots, València 7 vots, A Coruña 2 vots, Málaga 2 vots, Alacant i Gijón i vot cadascuna.

Sessió de Clausura.
Presideix Rafael Ávila i intervenen en l’acte Fernando Vela, Florencio Colomias, Carlos Botella, Juan Ordinas, Pedro Mayol, Tomás Herreros, José Crespo, Joaquin Feu, Ángel Lacort, Josep Negre i finalment Rafael Ávila va donar el Congrés per acabat.


Per més informació cal consultar,

Sindicalismo y Anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los Orígenes de la C.N.T. Xavier Cuadrat. Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1976.
El mateix autor a publicat informació d'aquest congrés a Revista de Trabajo, núm. 47, tercer trimestre 1974, pàg. 430-474.

La C.N.T. en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo (1910 - 1926). Antonio Bar. AKAL EDITOR. Madrid, 1981.

Esbozo de una Enciclopédia histórica del anarquismo español. Miguel Iñiguez. Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Madrid, 2001.


Carta d’Anselmo Lorenzo  
llegida en el primer Congrés de la CNT
Barcelona, 8 de setembre de 1911

Compañeros:
Permitidme que, sin más títulos para distraer momentáneamente vuestra atención que mi osadía, os dirija fraternal saludo y cariñosa excitación (sic).
Vuestra reunión, más que el cumplimiento de un acuerdo y de una prescripción reglamentaria, representa el momento destinado a tomar una determinación reflexiva antes de seguir obrando, por no decir rodando, inconscientemente por el despeñadero de los acontecimientos.
Pensad en que habéis de cumplir el mandato de los que os delegaron, en robustecer y dar forma viable y progresiva a la Confederación de que formáis parte, sin olvidar que todo movimiento obrero consciente parte del impulso racional y enérgico que dio la Internacional en el pasado siglo, proclamando que la emancipación de los trabajadores es un problema internacional, que cuantos se agrupen para resolverlo han de proponerse la extinción de todo privilegio y que la realización de ese ideal ha de ser obra de los trabajadores mismos.
Con ese criterio considerad que un número inmenso de trabajadores españoles vegetan en la ignorancia, la miseria y la indiferencia, dando comparsería a cuantos mixtificadores burgueses o aburguesados les piden su concurso; que cada año emigran cien mil de ellos, no por falta de trabajo, puesto que en España escasean vías de comunicación, cultivo, riego, buenas habitaciones, cultura, higiene y otras muchas cosas necesarias, sino por falta de jornales, debido a que propietarios y capitalistas, monopolizadores de los medios de producir, no necesitan mayor m5mero de trabajadores que el empleado para que por accesión aumenten su ganancia.
Tened presente que la lucha entablada entre explotadores y explotados, cada día más aguda en todo el mundo, cuenta ya una historia de la que se desprende una experiencia que nos enseña a abandonar errores y a no extraviamos por influencia de desviadores, y que la organización de que formáis parte no es un conjunto de egoístas que se propongan mejoras en el jornal y en el trabajo como único fin a cambio de una cuota mínima, ni de mutualistas que funden el derecho sobre la base del pago de la cuota mensual y nieguen su solidaridad a todo trabajador que no la compre a ese precio.
El sindicalismo es una organización de egoístas, mutualistas y altruistas en una sola pieza que tratan de reunir a todos los desheredados en una acción común para la abolición de las clases y la reconstitución de la sociedad humana, no en fracciones nacionales encerradas en fronteras, sometidas a Estados políticos y regidas por Constituciones democráticas, sino extendida a todo el mundo sobre la base de amplísima igualdad que, respetando y aun fomentando todas las aptitudes individuales, constituya el universal concierto de la vida por el trabajo y por la solidaridad.
Buena, excelente es la organización de los trabajadores si se sostiene en condiciones progresivas; pero pierde su bondad y su excelencia si, por atavismo y a semejanza de los Estados, se hace estacionaria o si, aconsejada por políticos o economistas burgueses ahorra dinero para negociar, o para pagarse jefes y representantes parlamentarios, o para obtener el aprovechamiento de algunos desperdicios del privilegio y llega hasta ser preferible la desorganización si los trabajadores asociados, después de pagar su cuota, creen haber cumplido sus deberes, se entregan al abandono, dejan a compañeros diligentes la marcha administrativa del sindicato y por añadidura expulsan y desprecian al que no puede cotizar.
La organización sindicalista no toma al trabajador para engrandecer la asociación, sino al revés, ofrece la asociación al trabajador para fortalecerle y dignificarle.
Es ya de toda evidencia que el sindicalismo no logra sus fines por la cuota en metálico, aunque la utilice para la vida ordinaria, sino por la cuota en especie, formada por el pensamiento, por la voluntad, por la energía, por la esperanza, cuota que han de pagar con su asistencia, su acción y su responsabilidad todos los trabajadores para alcanzar los bienes individuales y colectivos correspondientes al hombre y a la humanidad, es decir, para realizar la emancipación.
Con estas breves indicaciones y confiado en vuestra juventud y en vuestro entusiasmo por el ideal os saluda fraternalmente vuestro compañero.
Anselmo Lorenzo.
Barcelona, 8 septiembre 1911.

COMITÈ de la CNT
elegit a Barcelona el 19 de novembre de 1910

Josep Negre Secretari general,
Timoteo Herrer secretari segon,
Miguel Permanyer secretari tercer,
P. Ferrer tresorer,
Joan Martí comptador,
Joaquin Bueso
(encarregat de la confecció del periòdic “Solidaridad Obrera”),
Rafael Ávila (administrador del periòdic),
Vocals:
Emili Corominas,
Joan ? Esteve,
J. Fernández,
J. Roca,
Joaquim ? Solà,
Miguel ? Vidal,
J. Vives i
Francisco Ullod.