Primer Congrés Obrer Espanyol.

Fundació
de la
Federació Regional Espanyola
de l'AIT.
(FRE de l'AIT) 
Barcelona, 18 - 26 de juny de 1870

El primer Congrés Obrer d’abast estatal se celebrà al local del Teatre Circ de Barcelona. Els Internacionalistes madrilenys llençaren la iniciativa el 19 de febrer de 1870 des de les pàgines del setmanari "La Solidaritad". Gràfic Congrés 1870El manifest convidava a participar a totes les Societats de Treballadors, constituïdes o en projecte, adherides o no a La Internacional, però que estiguessin d’acord amb els seus estatuts generals, a la celebració d’un congrés obrer estatal, que tindria lloc a Madrid el primer diumenge de maig.
Aquest manifest el va recollir el periòdic "La Federación" (portaven del Centre Federal de les Societats Obreres de Barcelona) en la seva edició del 27 de febrer de 1870, i proposava al mateix temps que se sotmetés a votació la ciutat on s’havia de celebrar el congrés. El setmanari "La Solidaritad" en la seva edició del 19 de març publicava:

IMPORTANTE: En la Asamblea General verificada el 13 de marzo de 1870 por la Sección Internacional de Madrid se acordó, teniendo en cuenta las justas observaciones de los Centros federales de las sociedades obreras de Barcelona y Baleares, revocar el acuerdo tomado por la misma, que designa Madrid com un punto de reunión del Congreso Obrero Nacional, que debe verificarse el primer domingo de mayo próximo.
En su consecuencia se invita a todas las asociaciones obreras a que emitan su voto respecto al punto donde deba verificarse dicho congreso.
Al efecto remitirán su voto a los periódicos obreros: "La Federación", de Barcelona; "El Obrero", de Palma de Mallorca, y "La Solidaridad", de Madrid.

En la votació hi van participar 149 societats (15.216 afiliats) de les quals van votar per,

Barcelona, 91 societats obreres amb 10.030 individus.
Madrid, 42 societats, amb 3.737 individus
Zaragoza, 9 societats amb 964 individus
València, 4 societats amb 448 individus
Reus, 2 societats amb 29 individus
Alcázar de San Juan, 1 societat amb 8 individus.

Sota el lema No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos, el congrés, presidit per Rafael Farga i Pellicer, començà les seves tasques a les 9 del vespre del dia 18 de juny en el local de l'Ateneu català de la classe obrera. Tot seguit es van nomenar els components de la Mesa de la sessió. Van ser elegits Emilio Hugas President i Enrique Borrel de Madrid i Antonio Marsal de Barcelona com a Secretaris. A continuació es va constituir la Comissió revisora d’actes (formada pels 12 primers delegats).
Es van acreditar 90 delegats (74 del Principat) i el ciutadà francès Andrés Bastélica, que representaven 98 societats de 39 localitats.

Localitats representades

Alcoi Reus
Almadén Sabadell
Arahal (Sevilla) Sallent
Barcelona Sant Andreu
Cabrils (El Maresme)  Sant Feliu de Codines
Cádiz Sant Genís de Vilassar
Can Brós (Martorell) Sant Joan les Fonts
Cartagena Sants
Ezcaray (Castella) Sarrià
Gràcia Tarragona
Granollers Teià
Igualada Tortosa
Jerez Ulldecona
Les Cabanyes València
Málaga Valladolid
Madrid Valls
Manlleu Vic
Manresa Vilanova i la Geltrú
Palma de Mallorca Villafranca de los Caballeros
Poble Nou  

(El francès Bastelica representava les seccions
franceses de la Internacional).

En la sessió inaugural celebrada, en el Teatre Circ, el matí del diumenge dia 19, Rafael Farga inicià els parlaments dels delegats, denunciant l’explotació esclavitzadora de la classe obrera, amb un concís i abrandat discurs.

El congrés va debatre quatre temes fonamentals:

1º. Sociedades y cajas de resistencia. Su Federación.
2º. La Cooperación. Su presente y su porvenir.
3º. Organización social de los trabajadores.
4º. Actitud de la Internacional con relación a la política.
5º. Proposiciones generales.

La segona sessió, es va celebrar la tarda del dia 19.
President, Andrés Bastelica.
Continuen els discursos dels delegats i la lectura dels missatges de solidaritat rebuts.

Sessió administrativa (*) celebrada el dia 20.
S’aprova el Reglament interior.
(*) Les sessions administratives no eren públiques.

Tercera sessió, celebrada la tarda del dia 20
President Climent Bové i Rigol. Es presenta per al debat el Dictamen de la Comissió sobre Societats i caixes de resistència.

Quarta sessió, celebrada el vespre del dia 20-06-1870.
President Clemente Bové. Continua el debat sobre Societats i caixes de resistència.

Sessió administrativa celebrada el matí del dia 21.
President Ramón Franquesa, Secretari Antonio illa.

Cinquena sessió, celebrada la tarda del dia 21.
Presideix Clemente Bové. Va ser substituït per Joan Nuet.
Votació sobre Societats i caixes de resistència. Vots a favor 47. Vots en contra 2. Abstencions 24. Delegats absents 11 (d’aquests delegats 7 es van adherir als vots a favor). Es llegeix el Dictamen de la Comissió sobre el tema de la Cooperació.

Sisena sessió, celebrada el vespre del dia 21.
Presideix Joan Nuet.
Continua el debat sobre la Cooperació. Votació sobre el tema de la Cooperació. Vots a favor 57. Vots en contra cap. Abstencions 6. Absents 22 (d’aquests 5 es van adherir als vots a favor).

Sessió administrativa celebrada el matí del dia 22.
President Zacarías Rabassa i Secretaris Pedro Codorniu i Francisco Soriano.

Setena sessió, celebrada el dia 22 a partir de 2/4 de 4 de la tarda.
Presideix, Tomás González Morago. Va ser substituït per Francisco Tomás.
Dictamen sobre el tema Organització social dels treballadors. Votació sobre el tema Organització social dels treballadors. Vots a favor 58. Vots en contra cap. Abstencions 16. Absents 12.

Sessió administrativa del dia 23.
Presideix Francisco Tomás i de Secretaris Trinidad Soriano i Juan Bargalló.

Vuitena sessió, celebrada el dia 23 a partir de les 4 de la tarda.
Presideix Antonio González García Meneses. Dictamen sobre Actitud de la Internacional amb relació a la política.

Novena sessió, celebrada el dia 23 a 2/4 de nou del vespre.
Presideix Antonio González García Meneses. Continua el debat sobre l’actitud de la Internacional

Desena sessió, celebrada el dia 24 a les 10 del matí.
Presideix Antonio González García Meneses. Continua el debat sobre l’actitud de la Internacional.

Onzena sessió, celebrada el dia 24 a les 4 de la tarda.
Presideix Antonio González García Meneses.
Continua el debat sobre l’actitud de la Internacional. Votació sobre l’actitud de la Internacional amb relació a la política. Vots a favor 55. Vots en contra 14. Abstencions 5. Absent del local 8. Cinc delegats es van negar a manifestar el seu vot.

Sessió administrativa del dia 24 (celebrada a la nit).
Presideix Enrique Borrel i Secretaris Blas Cobeño i José García Viñas.

Sessió administrativa del dia 25 (celebrada el matí).
Presideix Zacarías Rabasa i de Secretaris Joaquín Viñas i Mora (ignorem quin)

Dotzena sessió, celebrada el dissabte dia 25 a 2/4 de 4 de la tarda.
Presideix Francisco Tomás de les illes Balears.
Debat sobre el Reglament típic de les Federacions d’Oficis. Votació sobre aquest reglament. Vots a favor 56. En contra un. 10 abstencions i 17 absents.
Es va posar a discusió la proposta que el Consell Federal residís a Madrid. La votació va donar el següent resultat: Vots a favor 31. Vots en contra 25 (partidaris que fos Barcelona la localitat de residència de la Consell), 18 abstencions i 14 absents.

Tretzena sessió, celebrada el dia 25 a 2/4 de nou del vespre.
Presideix Francisco Tomás de les Balears.
Es van llegir els Estatus de la Federació que naixia i es va prendre l’acord que el proper congrés se celebrés a València.
Per acabar les sessions públiques el president de la Mesa va fer el discurs de cloenda.

L’última sessió (adminstrativa), es va celebrar el dia 25 a les 12 de la nit.
Va exercir de President, Emilio Hugas i de Secretaris, Tomás González Morago de Madrid i Jaime Balasch de Barcelona.
En aquesta sessió es va elegir el Consell Federal de la Federació.

Les comissions que van elaborar els dictàmens dels temes de l'ordre del dia van estar formades per:

Societats i caixes de resistència,
Jaume Balasch, Eusebi Ballbé, Enrique Borrell, Buenaventura Botán, Clemente Bové, Blas Cobeño, Dionisio Farrer, José García Viñas, Anselmo Lorenzo, Francisco Nabot (o Nebot), José Rubau Donadeu, Ramón Solà, Trinidad Soriano.

La cooperació. El present i el futur,
Antonio Albert, Andrés Bastélica, Enrique Borrel, Blas Cobeño, José García Viñas, Tomás González Morago, Emilio Hugas, Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, Jaime Padrós, José Rubau Donadeu, Trinidad Soriano y Francisco Tomás.

Organització socials dels treballadors,
Juan Bargalló, Andrés Bastélica, Francisco Cea, Blas Cobeño, Rafaek Farga Pellicer, Buenaventura Fornells, Ramón Franqueza, Antonio González García Meneses, Tomás González Morago, Antonio Illa, Antonio Marsal, Francisco Mora, José Rubau Donadeu, Gaspar Sentiñon, Trinidad Soriano i Francisco Tomàs.

Actitud de la classe obrera davant la política,
Antonio Albert, Manuel Bochons, Francisco Cea, Salvador Cordonet (o Carduñas), José Flamerich, José García Viñas, Emilio Hugas, Pedro Janer, Francisco Soriano, Francisco Tomás i Ramón Valls.

Hem considerat interessant transcriure el text d’aquest dictamen que va ser aprovat només amb 55 vots a favor, 14 en contra, 5 abstencions i 8 absents. (Els altres delegats no van votar, per fer patent la seva protesta).

Considerando:
Que las aspiraciones de los pueblos hacia su bienestar, fundándose en la conservación del Estado, no sólo no han podido realizarse, sino que este poder ha sido causa de su muerte.
Que la autoridad y el privilegio son las columnas más firmes en que se apoya esta sociedad de esclavos, cuya reconstitución, fundada en la igualdad y en la libertad, se halla confiada a nosotros de derecho.
Que la organización de la explotación del capital, favorecida por el gobierno o estado político, no es otra cosa que la esclavitud perenne y siempre creciente, cuya sumisión forzosa a la libre concurrencia burguesa se llama derecho legal o jurídico, y, por tanto, obligatorio.
Que toda participación de la clase obrera en la política gubernamental de la clase media no podría producir otros resultados que la consolidación del orden de cosas existentes, lo cual paralizaría la acción revolucionaria del proletariado.
El Congreso recomienda a todas las secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores renuncien a toda acción corporativa que tenga por objeto efectuar la transformación social por medio de las reformas políticas nacionales, y las Invita a emplear toda su actividad en la constitución federativa de los cuerpos de oficio, único medio de asegurar el éxito de la revolución social.
Esta federación es la verdadera representación del trabajo, y debe verificarse fuera de los gobiernos políticos.

L’organització de la Federació que naixia es va estructurar així:

1) En cada localitat s’organitzaran en seccions els treballadors de cada ofici, organitzant-se a més una secció d’Oficis varis (que englobarà a tots els treballadors dels oficis que no s’hagin constituït en secció).

2) Totes les seccions d’oficis d’una mateixa localitat, organitzaran la cooperació solidària i les altres qüestions de socors, instrucció, etc. d’interès per als treballadors.

3) Les Seccions d’un mateix ofici en les diferents localitats es federaran entre sí, per organitzar la resistència solidària.

4) Les Federacions locals es federaran per formar la Federació Regional Espanyola, la representació de la qual serà un Consell Federal elegit pels congressos.

5) Totes les societats, federacions locals, federacions per oficis, així com la federació regional, es regiran pels reglaments típics respectius, determinats pels Congressos.

6) Que tots els treballadors representats en els Congressos obrers determinin, per boca dels seus delegats, la vida i progressos de l’organització.

El congrés va seguir les directrius Bakuninistes de la Internacional, tot i que tingué una forta oposició dels partidaris dels partits polítics i dels cooperativistes. Les grans diferències de conscienciació societària i/o política es van reflectir en les diferents votacions.


Durant el Congrés es van aprovar diversos reglaments per a les societats i federacions locals i/o d'oficis, i va quedar formalment constituïda la FEDERACIÓ REGIONAL ESPANYOLA DE L’AIT (FRE de l’AIT), escollint-se un Consell Federal format per:

Enrique Borrel,
Tomàs González Morago,
Anselmo Lorenzo,
Ángel Mora i
Francisco Mora.

Després del congrés el periòdic "La Federación", va canviar el seu subtitol pel de "Órgano de la Federación Barcelonesa de la Asociación Internacional de los Trabajadores".


NOTA: Per més informació sobre aquest congrés cal consultar el llibre 1er Congreso Obrero Espańol. Barcelona, 1870. Estudio preliminar y notas de Victor Manuel Arbeloa. Edita Victor Manuel Arbeloa. Barañain, Navarra. Madrid, 1972.

Extret d'aquest llibre volem citar un paràgraf de l'autor referit als delegats del congrés,

Aunque "ilustres" historiadores no los recuerden ni los mencionen, aunque nos digan que nuestra última historia nos la forjaron los reyes y los regentes, los monárquicos y los republicanos, nosotros sabemos ya que aquellos hombres ignorados escribieron en sudor, llanto y sangre nuestra presente historia. Una historia que no se aprende en los libros casi nunca, ni de memoria para los exámenes, sino que se vive entre las aceras de los hechos de cada dia y que asi no se olvida jamás.


Comunicat de la secció de la Internacional, de Madrid

A los Obreros Españoles.

Compañeros: En la asamblea general celebrada el día 14 del presente por la sección internacional de Madrid, se aprobó por unanimidad la siguiente proposición, que pública nuestro querido colega La Solidaridad.
Considerando que las numerosas adhesiones recibidas de provincias, hacen concebir la grata esperanza de que muy en breve se extenderá la Asociación Internacional por toda España, siendo esta la señal de la pronta y segura emancipación de la clase trabajadora; que este mismo incremento, bueno bajo tantos conceptos, es causa de que el comité de la sección central provisional de España en Madrid se encuentre agobiado por un trabajo superior a sus fuerzas; que debiendo en lo posible tender a quesea igual el desarrollo de todas las secciones internacionales, es precisa la federación la federación de las mismas, bajo bases que ellas establezcan. Teniendo en cuenta estas razones, pedimos a la asamblea apruebe la siguiente proposición:

1º. Se invita a todas las sociedad de trabajadores de España, constituidas o en proyecto, adheridas o no a La Internacional, pero que estén conformes con sus Estatutos generales, a la celebración de un Congreso obrero nacional.

2º. El Congreso tendrá lugar en Madrid el primer domingo de mayo del año actual en el Círculo de La Internacional.

3º. Cada sociedad podrá mandar un delegado por cada 500 miembros de que se componga, elegido por mayoría de votos en asamblea general. Si una sociedad no contase 500 miembros en su seno, podrá mandar un delegado, cualquiera que sea su número.

Dos días antes de la celebración del Congreso se constituirá un comité para recoger los nombres y mandatos de los delegados.

ORDEN DEL DÍA

1º. Discusión del Reglamento federal de las secciones españolas de la Asociación Internacional de Trabajadores.
2º. Elección del Consejo Nacional de las mismas y designación de su residencia.
3º. Proposiciones generales.

Esta orden del día deberá discutirse en todas las sociedades, a fin de que los delegados puedan interpretar fielmente las aspiraciones de sus consocios.

Madrid, 13 de febrero de 1870.
Francisco Mora. Zapatero. Juan Molina. Tipógrafo.

Os invitamos por lo tanto a que acudáis a nuestro llamamiento enviando vuestros delegados, a fin de organizarnos solidariamente y realizar nuestra completa emancipación político-económico-social. Sería conveniente que los delegados viniesen provistos de la estadística de su respectiva sociedad, a fin de tener idea exacta del movimiento obrero en España.

Por la sección internacional de Madrid. El Comité.

Rogamos a los periódicos órganos de la clase obrera, y a los que amen de veras su emancipación, reproduzcan la presente.

Com hem dit al començament aquesta convocatòria va ser publicada pel periòdic "La Federación", en la seva edició del 27 de febrer de 1870, i aquest rotatiu afegia,

Aplaudimos esta idea cuya realización vendrá a hacer mas fructífero el movimiento obrero español o ibérico, pues nuestra humilde opinión es de que fuesen invitados también los obreros portugueses a tomar parte al Congreso. Encontramos verdaderamente necesario el que se lleve a efecto esta idea, que producirá muy buenos resultados y unificará y federalizará todos los esfuerzos de los obreros españoles, haciendo, como así lo esperamos, una solemne y categórica declaración de que admitimos los Estatutos y Reglamentos de la grande Asociación Internacional de los Trabajadores, ingresando de hecho todas las colectividades obreras ibéricas, en este día, a tan importante Asociación. Creemos, no obstante, que la fijación del lugar donde ha de celebrarse este Congreso, debería acordarse definitivamente después de haber dado su parecer los Centros Federales o agrupaciones obreras que hay en la península, para hacer de modo que produzca todos los notables resultados que ha de producir este Congreso obrero, al que debemos cooperar todos con todas nuestras fuerzas.

Un mes després "La Federación" (edició núm. 35 del 27 de març de 1870) reproduïa un nou comunicat de la secció de la Internacional de Madrid, que deia:

IMPORTANTE

En la asamblea general verificada el 13 del corriente por la sección internacional de Madrid se acordó, teniendo en cuenta las justas observaciones de los Centros Federales de las sociedades obreras de Barcelona y Baleares, revocar el acuerdo tomado por la misma de designar a Madrid como punto de reunión del Congreso Obrero nacional que debe verificarse el primer domingo de mayo próximo.
En su consecuencia, se invita a todas las asociaciones obreras a que emitan su voto respecto al punto donde deba verificarse dicho Congreso.
Al efecto remitirán su voto a los periódicos obreros “La Federación” de Barcelona, “El Obrero” de Palma de Mallorca y “La Solidaridad” de Madrid.
Por lo tanto, rogamos a las sociedades obreras que, cuanto antes posible, envíen su voto, a cualquiera de los tres puntos señalados, para poder reunirlos, y ver el resultado, a qué punto de España debe celebrarse tan importante como necesario Congreso obrero.


Discurs de Rafael Farga Pellicer,
en l’acte inaugural
del
Congrés de constitució de la FRE de l‘AIT.

Barcelona, 19 de juny de 1870

Compañeros, yo os saludo, delegados, en nombre de los obreros de Barcelona; yo os saludo a vosotros que venís aquí a afirmar la grande obra de la Asociación Internacional de los trabajadores de esta Asociación cuyo lema es: No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos, y que contiene en si la emancipación completa del proletariado, la extirpación completa de todas las injusticias que han reinado, que reinan aún sobre la faz de la tierra. Sí, os doy la bienvenida a vosotros que venís aquí a afirmar, repito, la grande obra de la Asociación Internacional, bajo cuya bandera se cobijan ya cerca de tres millones de obreros, esclavos blancos y esclavos negros.
El derecho, el deber, la necesidad, es la que nos reúne aquí para discutir los problemas que se relacionan con la completa, radical e inmediata emancipación de las clases trabajadoras; los problemas que han de hacer el franqueamiento y redención completa del trabajo y de los trabajadores.
La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos; esto dicen nuestros Estatutos generales, y tanto más debe suceder así, cuanto que ninguna corporación, ninguna clase ha hecho para la obrera trabajo alguno para que obtenga su emancipación. Todas las demás clases que viven del monopolio y de la explotación, procuran eternizar nuestra esclavitud; por esto ninguno de los Parlamentos burgueses, ninguno de los Parlamentos de los Estados de Europa y de todo el mundo, se ocupan de los trabajadores, ni de los elevados asuntos del trabajo.
Hoy hemos de reunirnos para constituir aquí los medios de emanciparnos; he dicho antes que nos reúne aquí la necesidad, porque el mal social y nuestros sufrimientos son grandes; vemos al trabajo, esa gran virtud que todo el mundo encomia, pero que no todos practican, vemos al trabajo víctima de las desigualdades sociales, vemos que el trabajador se halla supeditado al que no produce con su sudor el alimento que le nutre, vémosle encadenado, humillado, esclavizado, por los parásitos de esta sociedad que todo lo poseen; al paso que nosotros, los productores, que regamos con el sudor de nuestra frente la tierra, somos los desheredados que ni hogar, ni un instrumento de trabajo, ni un palmo de terreno nos pertenece.
El capital es el gran tirano que gobierna las sociedades presentes; el capital, con su privilegio del interés, dicta las leyes a su capricho. No hay otra cuestión verdaderamente de fondo en la humanidad, ciudadanos, que la de la tremenda lucha entre el capital y la pobreza, entre la miseria y la opulencia. La propiedad, con su privilegio de la renta, es otro de los medios de explotación con que cuenta la sociedad actual. El Estado es el guardador de estos privilegios, y gracias a ellos debe su existencia. La justicia de hoy se ocupa solamente en dirimir las disensiones que tienen los burgueses, nuestros explotadores, puesto que las cuestiones de que siempre se ocupan no son la emancipación del trabajo, ni de ningún asunto que se relacione con los trabajadores. Todas las cargas actuales de la sociedad pesan sobre nosotros. Luego, para cúmulo de todas estas injusticias, que sumariamente acabo de describir, está la Iglesia destinada para bendecir, divinizar la expoliación, la inicua explotación del fuerte contra el débil. Lo único que nos resta a nosotros, desheredados, víctimas del desorden social presente, es, cuando lo tenemos, el salario, fórmula práctica de nuestra esclavitud.
La hora de la redención se acerca. Nosotros queremos ejercer nuestros derechos. Aquí nos congregamos para así declararlo al mundo todo; queremos la justicia, y, por tanto, queremos que cese el imperio del capital, de la Iglesia y del Estado, para Construir sobre sus ruinas el gobierno de todos, la anarquía, la libre federación de libres asociaciones de obreros.
Muchos hombres ilustres se han ocupado desde hace algunos años en estudiar las cuestiones sociales; pero en sus estudios, a los cuales debemos estar agradecidos, puesto que han planteado el estudio de las cuestiones sociales, no han tratado más que del comunismo autoritario, del individualismo y del socialismo de la clase media.
Los trabajadores unidos en la Asociación Internacional han puesto sobre el tapete las cuestiones sociales, viendo que la causa de la emancipación no avanzaba, pendiendo su estudio de los sabios adormideras. El socialismo de la Asociación Internacional es el único socialismo lógico que puede resolver todos los problemas sociales, único que puede curar los males sociales. Después del socialismo de la Internacional, ya ningún otro socialismo tiene razón de ser, ya ninguno tiene razón de existencia. Por esto vemos, ciudadanos, que gran número de hombres ilustres, que se han ocupado de las cuestiones sociales, se han hecho extraños al gran desarrollo de las ideas sociales de la Internacional: ayer tenidos por revolucionarios, han pasado al doctrinarismo, porque no han dado oídas al progreso; y cuando a éste no se le atiende, o se va contra él, se queda aplastado. Esos hombres, burgueses como son, han seguido la ley fatal que ha seguido su clase. La clase media, revolucionaria, ayer, es hoy conservadora. Sus días están contados. El progreso de la Internacional patente está desde la primera hasta la última línea de los Estatutos generales, desde el primero al último de los acuerdos tomados en los Congresos, y, sobre todo, ciudadanos, en los tomados en el Internacional de Bruselas y en el último de Basilea, donde se determinó casi por unanimidad que la tierra debía ser propiedad colectiva de todos los trabajadores y la abolición del derecho de herencia; donde se echaron los cimientos de la nueva organización social, en la cual podremos decir: El Estado somos nosotros.
Voy a terminar, compañeros. Nosotros aquí venimos a consolidar la obra de la Internacional; venimos a proclamar altamente el derecho al trabajo, el derecho a la vida; todos nuestros derechos; venimos a decir que queremos ejercerlos, que los ejerceremos; venimos a decirle a esta sociedad inicua:
Para que la justicia sea una verdad, queremos como única forma social, la organización económico-solidaria del trabajo; queremos la emancipación social por medio de la revolución social. He dicho.


REGLAMENTO INTERIOR
(Aprovat en la sessió administrativa del dia 20-06-1870)

DEL PRESIDENTE

Articulo 1º. El presidente abrirá y cerrará las sesiones, cuidará de mantener el orden y dirigirá las discusiones; concederá la palabra sobre el fondo de la cuestión siguiendo estrictamente el orden en que los oradores la hayan pedido.
Art. 2º. Debe llamar al orden al que se exceda y a la cuestión al que de ella se aparte.
Art. 3º. Para fijar los asuntos que se han de discutir y su turno, se atenderá a la orden del día, que de antemano debe estar determinada. Los asuntos no consignados en ella se discutirán cuando la asamblea lo determine a propuesta del presidente o de otro delegado.
Art. 4º. Si quiere tomar parte en la discusión, dejará la presidencia hasta tanto que se termine o se aplace el debate en que ha tomado parte, y si el asunto ha de ser objeto de una votación, hasta que ésta se haya verificado si ha de seguirse inmediatamente, y si no, cuando se verifique.
Art. 5º. La voluntad de la Asamblea expresada es la manifestación de su autonomía, por tanto debe ser respetada; por esto, cuando el caso lo requiera el presidente no debe resolver por sí, sino consultar a la Asamblea, bien por iniciativa propia o por la de otro miembro que lo proponga.

DE LOS SECRETARIOS

Art. 6º. Deben tomar apuntes, redactar el acta de cada sesión y leerla en la siguiente.

DE LA ORDEN DEL DÍA

Art. 7º. Al fin de cada sesión el Congreso fijará la orden del día de la siguiente. Los asuntos, una vez aprobados, serán suscritos según el orden que hayan sido propuestos, pero si el Congreso lo cree y es oportuno, puede dar la preferencia a una cuestión sobre las antes propuestas. Así como si una discusión se hace larga inútilmente o es rémora a la discusión de asuntos perentorios, puede determinar, a propuesta de cualquiera de sus miembros, que pase a la orden del día inmediato.
Se celebrarán dos sesiones diarias: la primera, de las tres y media de la tarde a las seis, y la segunda empezará a las ocho en punto de la noche y terminará a las diez de la noche.

CUESTIONES PREVIAS Y DE ORDEN

Art. 8º. Sólo para estas cuestiones y en los casos ya indicados puede ser interrumpido el orador.
Art. 9º. Cuando se presente un tema o proposición a la Asamblea, sólo podrá ser apoyada por espacio de cinco minutos, y en seguida el presidente preguntará a la misma si se toma en consideración o no, resolviéndose lo que decida la mayoría.
Sobre cada tema podrán usar de la palabra todos los delegados. Cuando la discusión esté agotada a juicio de la Mesa o de algún delegado puede preguntarse si está el punto suficientemente claro, resolviéndose según acuerde el Congreso.
Art. 10. Todo miembro puede pedir la palabra como cuestión de orden, cuando el presidente olvidara su deber, para proponer una forma importante al fondo de la discusión y para cualquier otro motivo que el Congreso determine siempre libre de apreciar.

FIN DE LA DISCUSIÓN

Art. 11. Cuando un asunto se dé por suficientemente discutido, nadie podrá hablar sobre lo mismo.

DE LAS PROPOSICIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES

Art. 12. Las proposiciones, enmiendas y adiciones serán presentadas a la mesa por escrito, en términos concretos y suscritas por dos miembros.
Art. 13. El Congreso debe decidir si para examinar las proposiciones que se presenten se ha de nombrar una comisión que emita dictamen o si inmediatamente se han de poner a discusión y votación.

DE LAS COMISIONES

Art. 14. Se constituirán por incorporación voluntaria de los miembros que querían pertenecer a cada una de ellas. No habiendo incompatibilidad más que entre los que se reúnen a la misma hora.

DE LAS VOTACIONES Y RESOLUCIONES

Art. 15. En las cuestiones de principios y cuando algún miembro lo pida, las votaciones serán nominales. En los demás casos, el presidente se valdrá de la fórmula “los que digan si, que se levanten”, y una vez contados éstos, pedirá que se levanten también los que digan no.
Art. 16. Para que una resolución sea definitivamente considerada como representando la opinión de la mayoría, debe ser votada tres veces, una después de la discusión y las otras dos siguientes a la lectura del asunto.

ARTÍCULO GENERAL

1º. Todo miembro para hacer uso de la palabra, debe haberla pedido y obtenido.
2º. Se concenará el uso de la palabra a los que la pidan sobre el fondo de la cuestión, en los casos ya Indicados.
3º. Todo miembro debe cuidar de no entrar en el terreno de las personalidades, en el cual se vicia la dignidad de la discusión. Si ocurriese algún caso de éstos u otro cualquiera que pueda perturbar el orden que debe existir en el Congreso, se remitirá a las sesiones administrativas del mismo.
4º. Los miembros no deben dirigirse al público ni a ningún individuo en particular; sólo al Congreso en general.


Discurs pronunciat per Francisco Tomás,
president de la Mesa
en la tretzena i última sessió pública.

Ciudadanos: Después de haber resuelto con el criterio revolucionario y radical los temas y proposiciones generales que han sido puestos a la deliberación del primer Congreso de la región española, éste ha concluido sus tareas.
Yo, aunque escaso de inteligencia, pero con una completa convicción de las ideas que sostenemos, no puedo menos de felicitaros por vuestra obra.
Delegados de las secciones españolas de la Asociación Internacional de Trabajadores, habéis sentado sobre sólidas bases la organización del porvenir que hace bambolear las carcomidas Instituciones del presente. Estad seguros que al menor soplo de la potente organización obrera caerán hechas pedazos por el peso de sus crímenes e Injusticias.
El porvenir pertenece al Trabajo. El Trabajo es el deber de todos los hombres, es la ley de, la vida, es el único medio para que se pueda exigir el derecho a los productos del mismo.
La Federación Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, cuyo Reglamento hemos aprobado, es una organización puramente obrera, nueva en la que hasta ahora hemos llamado patria y solamente ha sido y es nuestra madrastra, porque somos en ella esclavos.
Como vosotros lo comprendéis, espero lo comprenderán nuestros hermanos los trabajadores, y de esta manera, teniendo conciencia de sus derechos, verán palpablemente que en las luchas políticas sólo han sido sacrificados para que otros se repartieran su sudor y su sangre.
La Internacional ha levantado muy alta su bandera en la región española. Sus principios y estatutos han sido aceptados por muchos miles de obreros. Ahora sólo falta ponerlos en práctica. Vosotros tenéis la misión de hacerlo. Es necesario que nos convirtamos en apóstoles de la idea social, conviene que inculquemos las ideas Internacionales en el corazón de los obreros. Propaganda y más propaganda, y el triunfo es seguro.
Hemos discutido el pacto de solidaridad entre todas las secciones de la región española; de su aceptación por la misma depende el triunfo de la justicia. Si los obreros quieren, ningún poder podrá resistir nuestro empuje, y nosotros solos, sin ayuda de nadie, alcanzaremos la completa y radical emancipación de la clase obrera.
Concluiré dando las gracias en nombre del Congreso a la federación local de las secciones barcelonesas, por la fraternal acogida que hemos de ellas recibido todos los delegados, por los trabajos y sacrificios verificados para que este Congreso, representación del trabajo, pudiera realizarse con todas las condiciones tan necesarias para que los obreros federados asistieran a nuestras reuniones, cuyo exclusivo objeto ha sido ocuparnos de nuestros males y el medio de remediarlas.
Y como todos, desde hoy formamos parte de la gran familia internacional, concluyo suplicándoos que deis un ¡viva! a la Asociación Internacional de Trabajadores.